Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Východoslovenský kotrmeliak

Smernice pretekov

 

Smernice pre preteky kotrmeliakov platné od 1.1.2015

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Klub chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu.

 

Úvodné ustanovenia:

 

Poslaním Klubu chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu (ďalej len KCHVK), je všestranné zvyšovanie úrovne chovu nášho národného plemena kotrmeliakov, hlavne zachovanie jeho jedinečných letových a akrobatických vlastnosti, ako aj podpora zachovania obdobných vlastností pri ďalších plemenách kotrmeliakov, ktoré klub zastrešuje.

K zmene pôvodného názvu klubu na súčasný došlo v r. 2002, v súvislosti s uznaním východoslovenského kotrmeliaka za samostatné plemeno ( viď Uznesenie ÚOK ÚV SZCH č. 9/2/2002). Sídlom KCHVK je Prešov. Klub má celoslovenskú pôsobnosť. Preteky organizuje od roku 2002.

Časť 1 –Všeobecné ustanovenia

 

Článok I

KCHVK organizuje preteky rolerov aj jednoduchých kotrmeliakov na holubník, podľa jednotlivých  plemien a to pre kŕdle, ako aj pre jednotlivcov, pre mláďatá, aj pre dospelé holuby.

Termíny pretekov oznámi výbor KCHVK v dostatočnom predstihu ( po ich aktualizácii).

 

Článok II.

Pretekov sa môžu zúčastniť len riadni členovia KCHVK (uhradené členské poplatky).

 

Článok III.

Okrem plnenia si povinnosti člena KCHVK, je každý chovateľ povinný rešpektovať aj „Smernice pre preteky kotrmeliakov“ a v rámci svojich možností, sa na požiadanie výboru klubu zúčastňovať pretekov ako člen komisie, alebo rozhodca.

Každý chovateľ prihlásený na pretek si musí dohodnúť dvoch chovateľov do komisie a klub zabezpečí rozhodcu, člena klubu, ktorý pozná letové figúry kotrmeliakov a ovláda systém hodnotenia. Prípadnú výnimku na rozhodcu  - nečlena klubu môže v odôvodnených prípadoch udeliť výbor KCHVK. Výbor doporučuje v tomto smere hlavne spoluprácu s členmi Klubu chovateľov letúnov (KCHL) a  Klubu chovateľov akrobatických holubov Česka a Slovenska (KAH CS).

 

Článok IV.

Výbor klubu schvaľuje ceny a zodpovedá za ich udelenie víťazom jednotlivých pretekov. Pri prípadnej rovnosti bodov sa víťazom stáva ten chovateľ, ktorého kŕdeľ urobil viac plných  akcií   ( keď  súčasne  roluje  všetkých  5  holubov naraz ).  Putovný pohár klubu získava  ten účastník, ktorého kŕdeľ získa v danom roku najviac bodov.  Do trvalého vlastníctva môže získať  putovný pohár ten chovateľ, kto ho získa 3 x po sebe, alebo celkovo 5 krát.

 

Článok V.

Za vážne porušenie pravidiel pre preteky kotrmeliakov sa považuje:

- pokus o akékoľvek ovplyvňovanie rozhodcu v záujme vylepšenia výsledkov pretekov

- pokus o neoprávnené zásahy do záznamov o pretekoch.

- odstúpenie z preteku bez včasného vyrozumenia výboru, resp. delegovaného rozhodcu a členov komisie.

- nedostavenie sa chovateľa,  ktorý bol delegovaný za rozhodcu alebo člena komisie bez náležitého ospravedlnenia a zabezpečenie adekvátnej náhrady. 

- neodoslanie pretekového protokolu  v dohodnutom termíne po preteku (viď článok VII).

            Výbor KCHVK po oznámení prejedná každé závažné porušenie pravidiel  a podľa závažnosti vyvodí príslušné opatrenia (napomenutie, anulovanie výsledkov preteku, opakovanie preteku, pozastavenie pretekárskej činnosti, vylúčenie z klubu, ...).

 

Článok VI.

Ak je súťažiaci presvedčený, že bol závažnejším spôsobom poškodený nesprávnym rozhodnutím, alebo konaním rozhodcu, má právo podať proti tomu protest, hneď po ukončení preteku. Rozhodca urobí o tom záznam do letového protokolu.  Rozhodca, po konzultácii s členmi komisie,  rozhodne o proteste priamo na mieste a svoje  rozhodnutie uvedie do protokolu. Svoje stručné stanovisko majú možnosť vyjadriť aj členovia komisie.  Ak nie je súťažiaci spokojný s týmto rozhodnutím, má možnosť do 14 dni sa písomne odvolať na výbor KCHVK. Výbor KCHVK prešetrí oprávnenosť odvolania, v prípade potreby si vyžiada doplňujúce údaje od oboch strán a  na základe prešetrenia okolností prípadu o ňom písomne rozhodne, zvyčajne do jedného mesiaca od obdŕžania

 

Článok VII  - Pravidlá  pre chovateľov:

     Každý chovateľ môže prihlásiť na pretek len riadne obrúčkované kotrmeliaky a to na pretek mláďat len mláďatá narodené v roku konania preteku. Na pretek dospelých je možné prihlásiť kotrmeliaky bez obmedzenia veku. Chovateľ môže prihlásiť na pretek aj viac kŕdľov, resp. kŕdle viacerých plemien, ktoré však súťažia v samostatných kŕdľoch a nie ako zmiešaný kŕdeľ.

     Prihlásený chovateľ požiada výbor KCHVK o delegovanie rozhodcu na stanovený deň a čas  preteku, oznámi mená  dvoch dohodnutých chovateľov do komisie,

     Chovateľ predloží komisii formulár protokolu o preteku kotrmeliakov dvojmo, s vyplnenými údajmi o registračných obrúčkach, farbe a  pohlaví súťažiacich holubov

     Chovateľ zaistí rozhodcovi a členom komisie vhodné stanovište, pre nerušené sledovanie priebehu preteku.

     Chovateľ môže ovplyvňovať holuby len počas prvých 5 minút od vypustenia  zaužívaným signálom,  napr. ak všetky nevzlietli, alebo niektoré hneď zosadli a nie sú od holubníka príliš vzdialené, môže ich prinútiť opätovne vzlietnuť. Nesmie však pritom ohrozovať zdravie (welfare) pretekajúcich holubov. Ovplyvňovanie holubov po uplynutí 5 minút znamená  diskvalifikáciu.

     Chovateľ je povinný odoslať kópiu protokolu o preteku výboru klubu do 3 pracovných dní (ak výbor klubu neurčí inak)

 

Článok VIII - Pravidlá pre rozhodcov:

     Rozhodcom môže byť ten chovateľ, ktorý má už patričné skúsenosti s chovom, dokáže spoľahlivo posúdiť jednotlivé figúry, ovláda smernice pre preteky kotrmeliakov a nevzniká pri tom konflikt záujmov (hodnotenie vlastného kŕdľa, alebo kŕdľa rodinných príslušníkov)    

     Rozhodca zodpovedá za kontrolu registračných obrúčok a identifikáciu kotrmeliakov prihlásených na pretek

     Rozhodca zodpovedá za regulárny priebeh pretekov, za správne posúdenie akrobacie podľa svojho najlepšieho vedomia a za správne registrovanie  predvedenej akrobacie

     Pred pretekom, ani počas preteku nekonzumuje rozhodca alkoholické nápoje a nepoužíva na sledovanie holubov ďalekohľad.

     Rozhodca pred pretekom, podľa potreby  inštruuje  chovateľa a členov komisie o ich právach a povinnostiach,  dohodne si spoluprácu s členmi komisie pri sledovaní jednotlivých činnosti, čo je dôležité  hlavne v prípade združeného preteku  - keď jednotlivec preteká súčasne s kŕdľom (2 samostatné letové protokoly, časomiera, výška letu, holuby mimo kŕdľa, atd)

     Po ukončení  preteku  rozhodca zodpovedá za kompletné vyplnenie protokolu o preteku, (počasie, vonkajšia  teplota, pohyb vzduchu, celkové slovné zhodnotenie výkonu kŕdľa, zdôvodnenie diskvalifikácie a pod.). Na záver spolu s členmi komisie podpíše protokol a  1 kópiu odovzdá chovateľovi. Pri združenom preteku vypracuje samostatné letové protokoly pre kŕdeľ  aj pre jednotlivca.

     Pri delegovaní rozhodcov na preteky vybor KCHVK  zohľadní predovšetkým zaistenie  podmienok pre čo najobjektívnejšie hodnotenie pretekovIdeálne je, pokiaľ jeden druh preteku v sezóne, je u všetkých súťažiacich hodnotený tým istým rozhodcom,  kvôli  uplatneniu „zásady jednotného metra“.

 

Časť 2 - Preteky kŕdľov

 

Článok  IX. A - Hodnotenie malého kŕdľa rolerov

                      

1) Pretekársky kŕdeľ pozostáva z 5 čistokrvných rolerov jedného plemena, ktoré sú riadne obrúčkované a nevykazujú zjavne exteriérové znaky iného plemena.

Hodnotí sa: počet  akcií - sérií figúr, ktoré holuby predvedú v kŕdli  v zodpovedajúcej kvalite počas doby trvania  preteku a doba trvania výškového letu.

 

2) Dĺžka preteku:

      Dĺžka preteku je stanovená pri roleroch na 40 minút. Dĺžka letu zatiaľ nie je striktne obmedzená, umelé predlžovanie letu rolerov však nie je dovolené (rozlišovať dĺžku preteku a dĺžku letu).

      Na požiadanie chovateľa je možné pretek riadne ukončiť kedykoľvek po 15. minúte preteku  (napr. ak hrozí nebezpečie od dravca, náhle  zmeny počasia, stačí mu počet získaných bodov, atď. - hodnotenie sa ukončí a chovateľ môže začať vábiť holuby na zosadnutie). Pretek ukončený po 15 minúte sa riadne započítava do klubovej súťaže .

     Let kratší ako 15 minút znamená diskvalifikáciu.

 

3) Hodnotenie výškového letu:

     Výškový let sa začína sa hodnotiť 1 bodom za minútu na kŕdeľ, keď holuby vystúpajú do takej výšky, že už nemožno objektívne hodnotiť druh a kvalitu predvádzanej akrobacie, a zotrvajú v nej min. 2 minúty (spravidla na hornej hranici strednej výšky – treba prihliadať aj aktuálnemu počasiu a viditeľnosti)

     Pokiaľ rolery vystúpajú až do miziacej výšky nad holubníkom a v nej sa znovu objavia, započítava sa im celá doba výškového letu.

    Ak zmiznú z  dohľadu v malej, alebo strednej výške odletením do strany a objavia sa z miziacej výšky nad holubníkom, alebo opačne (zmiznú vo výške nad holubníkom, ale priletia zboku), do výškového letu sa im započítava len  polovičná doba.

     Dobu výškového letu určuje rozhodca,  za spolupráce s určeným členom komisie.

V hodnotení akrobacie sa pokračuje až po klesnutí kŕdľa na patričnú strednú výšku.

 

4) Hodnotenie akrobatických figúr rolerov:

 a) Rolovanie dozadu  pri birminghamských sa hodnotí 1 bodom na holuba  každá séria min. 3, veľmi rýchle na seba nadväzujúcich  premetov dozadu. Ak sa premety dajú dobre spočítať, alebo ak ich je menej ako 3 v sérii – nehodnotia sa.

Pri ostatných  roleroch (východoslovenský, orientálny, galatský a iné) sa hodnotí 1 bodom na holuba  každá séria min. 3  premetov dozadu, požiadavky na rýchlosť akrobacie sú primerane menej prísne.  

b) Iné letové figúry pri  východoslovenských, orientálnych, galatských  a ďalších roleroch, ktoré majú pestrejší sortiment figúr, sa  hodnotí 1 bodom na holuba aj každá séria min. 2 na seba nadväzujúcich iných rôznych figúr (t.j. bez akéhokoľvek prerušenia) z nasledovného sortimentu:             

      -     premety dozadu - (len ak sú v kombinácii s inou figúrou, ináč platí bod IX. A 4a)

 -     premety dopredu (cez zobák)

 -     premety šikmo bokom (cez krídlo)

 -     premety okolo pozdĺžnej osy (axiálne otáčanie)

 -     otáčanie okolo zvislej osi bez padania – v rovine (tanier či mlynček)

 -     otáčanie okolo zvislej osi s padaním (skrutkovica)

 -      iné letové figúry, ktoré holub dokáže zopakovať počas preteku

c) Kvalita akrobacie

     Za väčšiu hĺbku akrobacie presahujúcu  zhruba 2x bežnú hĺbku (čo je cca 2-3 m), možno oceniť príslušného holuba 1,5 bodom za akciu takejto hĺbky (nie však paušálne na každého holuba a nie každú akciu).  Vždy  prihliadať aj  k rýchlosti akrobacie).

     Zvlášť sa registrujú tzv. plné akcie – keď všetky holuby v kŕdli začnú naraz synchrónne rolovať, čo predstavuje vrchol umenia kŕdľového letu rolerov, preto ju hodnotíme 2 bodmi na holuba (t. j. 10 bodov na kŕdeľ). Pri prípadnej  rovnosti bodov je víťazom kŕdeľ s väčším  počtom plných akcií.    

d) Nebodovaná akrobacia rolerov:

Pri roleroch sa nehodnotia tieto akrobatické figúry:

-  padanie po chvoste

- prevaľovanie sa zo strany na stranu

- dvojitý premet dozadu - bez napojenia na ďalšiu figúru

- jednotlivá iná figúra (ako sólo prvok) - bez napojenia na ďalšiu figúru

- viaceré, ale pomalé, ľahko spočítateľné premety dozadu

- akrobacia vo veľkej výške (viď vyššie článok IX. A 3)

 - akrobacia mimo kŕdľa (viď ďalej článok IX. C 3, 4)

- akrobacia mimo priestoru vyhradeného pre pretek (viď ďalej článok IX. C 5)

Jednotlivá  figúra (sólo prvok) bez ďalšieho napojenia na iný, sa považuje pri roleroch len za spestrenie letu, do hodnotenia sa nezapočítava.

 

Článok IX. B -Hodnotenie malého kŕdľa jednoduchých kotrmeliakov

 

1) Pretekársky kŕdeľ pozostáva z 5 jednoduchých kotrmeliakov jedného plemena, ktoré sú riadne obrúčkované a nevykazujú zjavne exteriérové znaky iného plemena. 

Hodnotí sa: počet jednoduchých a dvojitých figúr, ktoré holuby predvedú v kŕdli  v zodpovedajúcej kvalite počas doby trvania  preteku a doba výškového letu.

 

2) Dĺžka preteku:

Dĺžka preteku je stanovená pri jednoduchých kotrmeliakoch na 30 minút. Dĺžka letu zatiaľ nie je obmedzená, umelé predlžovania letu kotrmeliakov však nie je dovolené (welfare).

Let kratší ako 15 minút znamená diskvalifikáciu.

 

3) Hodnotenie výškového letu:

      Výškový let sa začína sa hodnotiť 1 bodom za minútu na kŕdeľ, keď holuby vystúpajú do takej výšky, že už  nemožno objektívne hodnotiť druh a kvalitu predvádzanej akrobacie a zotrvajú v nej min. 2 minúty (spravidla na hornej hranici strednej výšky - prihliadať aj aktuálnemu počasiu a viditeľnosti)

     Pokiaľ kotrmeliaky vystúpajú až do miziacej výšky nad holubníkom a v nej sa znovu objavia započítava sa im celá doba výškového letu.

     Ak zmiznú z  dohľadu v malej, alebo strednej výške odletením do strany a objavia sa z miziacej výšky nad holubníkom, alebo opačne (zmiznú vo výške nad holubníkom, ale priletia zboku), do výškového letu sa im započítava len  polovičná doba!

     Dobu výškového letu určuje rozhodca, za spolupráce s určeným členom komisie. V hodnotení akrobacie sa pokračuje až po klesnutí kŕdľa na patričnú strednú výšku.

 

 4) Hodnotenie akrobatických figúr jednoduchých kotrmeliakov

     Pri jednoduchých kotrmeliakoch sa hodnotí 1 bodom na holuba každá jednotlivá a dvojitá figúra, ktorú jedinec vykoná v kŕdli  v požadovanej kvalite počas doby preteku.

     Ideálne je, ak holub vykoná premet okolo osi roztiahnutých krídiel rýchlo, bez straty výšky, alebo s minimálnou stratou a pokračuje v lete  pôvodným smerom spolu s kŕdľom 

 

5) Nebodovaná akrobacia jednoduchých kotrmeliakov:

-      pomaly vykonaná akrobacia

-    padanie po chvoste

-    zjavne nedokončená akrobacia

-     trojitá figúra, alebo reťaz  sa taktiež nehodnotia! (Nie  je to  akrobacia charakteristická  pre túto skupinu!)

 

Článok IX. C - Požiadavky na kŕdľový let rolerov a kotrmeliakov

 

1) Súťažiace birminghamské rolery musia lietať v zovretom kŕdli   – v tomto smere sa na nich kladú všeobecne vyššie požiadavky, ako pri ostatných plemenách rolerov a kotrmeliakov.

2) Za kŕdeľ sú považované  holuby letiace v letovej formácii, v ktorej si počas letu udržujú medzi sebou navzájom približne rovnaké - menšie, alebo väčšie rozstupy (zovretý, alebo voľnejší kŕdeľ) a na každú zmenu smeru reagujú všetky jedince rovnako

3) Roler, ktorý sa pri rolovaní prepadne pod kŕdeľ a javí evidentnú snahu dobehnúť kŕdeľ, sa nepovažuje za „holuba  mimo kŕdeľ“.

4) Ak holub zjavne lieta mimo kŕdeľ, jeho akrobacia sa v takom prípade do hodnotenia  kŕdľa nikdy nepočíta - hodnotí sa len zbytok kŕdľa! (t.j. ostatné 4 ks lietajúce spolu) .

5)  Ak dôjde k odpojeniu 2 holubov, ktoré lietajú mimo kŕdľa, hodnotenie kŕdľa sa preruší do doby, kým sa aspoň jeden z nich nevráti späť do kŕdľa (aby hodnotenie malého kŕdľa pokračovalo, musia min. 4 ks lietať spolu ako kŕdeľ!)

6) Ak holuby odletia do diaľky pod uhlom ostrejším ako 45° na dobu dlhšiu ako 15 minút sú diskvalifikované

7) Štart  preteku:

Chovateľ má čas 5 minút od vypustenia holubov  na  ohlásenie  štartu  preteku rozhodcovi,(spravidla po dosiahnutí letovej výšky, na ktorú sú holuby zvyknuté). Ak tak neurobí  do 5 minút od vypustenia holubov, rozhodca začne s hodnotením  automaticky po 5 minútach od vypustenia holubov (začína im plynúť doba hodnotenia preteku )

8) Ukončenie preteku:

     Pretek sa považuje za ukončený uplynutím stanovenej doby hodnotenia preteku, alebo pri zosadnutí prvého holuba z malého kŕdľa. Ak prvý holub zosadne pred limitom 15 minút, zbytok kŕdľa sa ďalej hodnotí, do zosadnutia druhého holuba. Ak však zosadne pred limitom 15 minút aj druhý holub, kŕdeľ je diskvalifikovaný.

     Nepredvedenie žiadnych charakteristických akrobatických prvkov počas preteku znamená diskvalifikáciu kŕdľa

     Umelé predlžovanie letu rolerov/kotrmeliakov je neprípustné (welfare).

     Na požiadanie chovateľa je možné pretek riadne ukončiť kedykoľvek po 15. minúte preteku (viď vyššie článok  IX. A 2)   

     Pretek sa môže prerušiť (max. na dobu 5 minút), alebo preložiť pri útoku dravca na lietajúci kŕdeľ, alebo pri náhlej nepriazni počasia (pri silnom nárazovom vetre, silnom daždi a pod).

     Pretek sa môže prerušiť  (max. na dobu 5 minút), alebo  preložiť ak sa k pretekárskemu kŕdľu pripojí cudzí, alebo ďalší vlastný holub  s akrobaciou a nie je možné ho spoľahlivo odlíšiť.

     Doba hodnotenia sa v prípade prerušenia nastavuje o čas prerušenia, požiadavka odlietania min. 15 minút preteku ostáva v platnosti.

 

Časť 2.1

 

Článok  X.  Hodnotenie dvojitého kŕdľa rolerov

 

1) Pretekársky kŕdeľ pozostáva z 9-11 čistokrvných rolerov jedného plemena, ktoré sú riadne obrúčkované a nevykazujú zjavne exteriérové znaky iného plemena.

Hodnotí sa: počet  akcií - sérií figúr, ktoré holuby predvedú v kŕdli a v zodpovedajúcej kvalite počas doby trvania  preteku a doba výškového letu. Víťazom sa stáva kŕdeľ s najväčším priemerným počtom bodov na 1 holuba.

 

2) Dĺžka preteku:

Dĺžka preteku je stanovená pri roleroch na 40 minút. Dĺžka letu zatiaľ nie je striktne obmedzená, umelé predlžovanie letu rolerov však nie je dovolené (welfare).

Na požiadanie chovateľa je možné riadne ukončiť pretek kedykoľvek po 15. minúte preteku   (viď vyššie, článok IX. A 2)

Let kratší ako 15 minút  znamená diskvalifikáciu.

 

3) Hodnotenie výškového letu:

      Výškový let sa začína sa hodnotiť 1 bodom za minútu na kŕdeľ, keď holuby vystúpajú do takej výšky, že už nemožno objektívne hodnotiť druh a kvalitu predvádzanej akrobacie, a zotrvajú v nej min. 2 minúty (spravidla na hornej hranici strednej výšky – treba prihliadať aj aktuálnemu počasiu a viditeľnosti)

    Pokiaľ rolery vystúpajú až do miziacej výšky nad holubníkom a v nej sa znovu objavia, započítava sa im celá doba výškového letu.

     Ak zmiznú z  dohľadu v malej, alebo strednej výške odletením do strany a objavia sa z miziacej výšky nad holubníkom, alebo opačne (zmiznú vo výške nad holubníkom, ale priletia zboku), do výškového letu sa im započítava len  polovičná doba.

Dobu výškového letu určuje rozhodca,  za spolupráce s určeným členom komisie.

V hodnotení akrobacie sa pokračuje až po klesnutí kŕdľa na patričnú strednú výšku.

 

4) Hodnotenie akrobatických figúr rolerov:

 a) Rolovanie dozadu)  pri birminghamských sa hodnotí 1 bodom na holuba  každá séria min. 3 veľmi rýchle na seba nadväzujúcich  premetov dozadu. Ak sa premety dajú dobre spočítať, alebo ak ich je menej ako 3 v sérii – nehodnotia sa.

     Pri ostatných  roleroch sú požiadavky na rýchlosť akrobacie  primerane  menej prísne.  (východoslovenský, orientálny, galatský a iné rolery)

b) Iné letové figúry pri  východoslovenských, orientálnych, galatských a ďalších roleroch, ktoré majú pestrejší sortiment figúr, sa  hodnotí 1 bodom na holuba aj každá séria min. 2 na seba nadväzujúcich iných rôznych figúr (bez akéhokoľvek  prerušenia) z nasledovného sortimentu:             

    -     premety dozadu  - len ak sú v kombinácii s inou figúrou, ináč platí IX. 4a

-     premety dopredu (cez zobák)                                                            

-     premety šikmo bokom (cez krídlo)

-      premety okolo pozdĺžnej osy (axiálne otáčanie)

-      otáčanie okolo zvislej osi bez padania – v rovine (tanier či mlynček)

-      otáčanie okolo zvislej osi s padaním (skrutkovica)

-       iné letové figúry, ktoré holub dokáže zopakovať počas preteku

c) Kvalita akrobacie

     Za väčšiu hĺbku akrobacie presahujúcu  zhruba 2x bežnú hĺbku (čo je cca 2-3m), možno oceniť príslušného holuba 1,5 bodom za akciu takejto hĺbky (nie však paušálne na každého holuba a nie každú akciu).  Vždy  prihliadať aj  k rýchlosti akrobacie).

     Zvlášť sa registrujú tzv. plné akcie – keď všetky holuby v kŕdli začnú naraz synchrónne rolovať, čo predstavuje vrchol umenia kŕdľového letu rolerov. Hodnotíme ju 2 bodmi na holuba.

 Pri prípadnej  rovnosti bodov je víťazom kŕdeľ s väčším  počtom plných akcií.   

 

d) Nebodovaná akrobacia rolerov:

Nehodnotia tieto akrobatické figúry:

-  padanie po chvoste

- prevaľovanie sa zo strany na stranu

- dvojitý premet dozadu - bez napojenia na ďalšiu figúru

- jednotlivá iná figúra (ako sólo prvok) - bez napojenia na ďalšiu figúru

- viaceré, ale pomalé, ľahko spočítateľné premety dozadu

- akrobacia vo veľkej výške (viď článok X. 3)

- akrobacia mimo kŕdľa (viď článok XI. 4-5)

- akrobacia mimo priestoru vyhradeného pre pretek ( viď článok XI. 6)

Jednotlivá  figúra (sólo prvok) bez ďalšieho napojenia na iný, sa vždy považuje pri roleroch len za spestrenie letu, do hodnotenia sa nezapočítava.

 

Článok XI.  - Požiadavky na kŕdľový let rolerov - dvojitý kŕdeľ

 

1) Súťažiace birminghamské rolery musia lietať v zovretom kŕdli   – v tomto smere sa na nich kladú všeobecne vyššie požiadavky, ako pri ostatných plemenách rolerov a kotrmeliakov.

2) Za kŕdeľ sú považované  holuby letiace v  letovej formácii, v ktorej si počas letu udržujú medzi sebou navzájom rovnaké - menšie, alebo väčšie rozostupy (zovretý, alebo voľnejší kŕdeľ) a na každú zmenu smeru reagujú všetky jedince rovnako.

3) Roler, ktorý sa pri rolovaní prepadne pod kŕdeľ a javí evidentnú snahu dobehnúť kŕdeľ, sa nepovažuje za „holuba  mimo kŕdeľ“.

4) Ak jeden holub zjavne lieta mimo kŕdeľ, jeho akrobacia sa do hodnotenia  kŕdľa nepočíta - hodnotí sa len zbytok kŕdľa.

5)  Ak dôjde k odpojeniu 2 holubov, ktoré lietajú mimo kŕdľa, hodnotenie kŕdľa sa preruší do doby, kým sa aspoň  jeden z nich nevráti späť do kŕdľa

6) Ak holuby odletia do diaľky pod uhlom ostrejším ako 45° na dobu dlhšiu ako 15 minút sú diskvalifikované

7) Štart  preteku:

     Chovateľ má čas 5 minút od vypustenia holubov  na  ohlásenie  štartu  preteku rozhodcovi, (spravidla po dosiahnutí letovej výšky, na ktorú sú holuby zvyknuté). Ak tak neurobí  do 5 minút od vypustenia holubov, rozhodca začne s hodnotením  automaticky po 5 minútach od vypustenia holubov (začína im plynúť doba hodnotenia preteku)

8) Ukončenie preteku:

      Pretek sa považuje za ukončený po uplynutí stanovenej doby hodnotenia  (40 minúť), alebo pri zosadnutí druhého rolera z kŕdľa. Ak prvý holub zosadne pred limitom 15 minút, pretek pokračuje, zbytok kŕdľa sa hodnotí ďalej. Ak však zosadne pred limitom 15 minút aj druhý holub, kŕdeľ je diskvalifikovaný.

     Umelé predlžovanie letu rolerov je neprípustné.

     Na požiadanie chovateľa je možné pretek riadne ukončiť kedykoľvek po 15. minúte preteku (viď článok IX. A 2)

     Pretek sa môže prerušiť (max. na dobu 5 minúť), alebo preložiť pri útoku dravca na lietajúci kŕdeľ, alebo pri náhlej nepriazni počasia (pri silnom nárazovom vetre, silnom daždi a pod).

      Pretek sa môže prerušiť (max. na dobu 5 minúť), alebo preložiť, ak sa k pretekárskemu kŕdľu pripojí cudzí, alebo ďalší vlastný holub rolujúci a nie je možné ho spoľahlivo odlíšiť.

    Doba hodnotenia sa v prípade prerušenia nastavuje o čas prerušenia, požiadavka odlietania min. 15 minút preteku ostáva v platnosti.

 

Časť 3 - Preteky jednotlivcov.

 

Článok XII.  Všeobecné pravidlá pre pretek jednotlivcov

 

     Ako jednotlivec môže pretekať roler, aj jednoduchý kotrmeliak. Vždy však lieta v doprovode  holubov toho istého plemena (ak sa nejedná o združený pretek kŕdľa - počet si urči chovateľ sám, platí však požiadavka minimálne dvoch  doprovodných holubov).

      Súťažiaci jednotlivec  musí byť vždy dobre rozlíšiteľný od ostatných holubov!

      Vhodný spôsob označenia pretekajúceho jednotlivca si zvolí chovateľ. Toto však nesmie plašiť holuba, alebo rušiť iné holuby v kŕdli (welfare).

      Hodnotenie jednotlivca môže byť vykonané aj počas preteku kŕdľa - rozhodca si vopred dohodne spoluprácu ostatných členov komisie; sledovanie pretekajúceho jednotlivca a zvlášť sledovanie kŕdľa (2 samostatné letové protokoly).

 

Článok XII. A - Hodnotenie rolera jednotlivca:

 

1) Hodnotí sa počet predvedených akcií – sérii figúr počas doby trvania preteku, ich kvalita a hĺbka.  Každá započítateľná akrobacia (článok IX. A 4 a-b) sa hodnotí 1 bodom.

2) Pri kvalite akrobacie sa hodnotí hlavne rýchlosť a štýl akrobacie

 

Požiadavky na kvalitnú akrobaciu:

– vyžaduje sa  ľahký a náhly začiatok akrobacie.

vyžaduje sa veľmi rýchla, hladká, s ľahkosťou prevedená akrobacia v čo najväčšej a stálej rýchlosti, pričom sa holub prepadáva po priamej línii. Najvyššiu kvalitu predstavuje štýl „rotujúca guľa“, a potom „koliesko s dierkou uprostred“ – pri pohľade kolmo z boku na rolujúceho holuba.

vyžaduje sa náhle ukončenie v smere letu, bez padania po chvoste: pri BR bez pridávania ďalších figúr - čo najkratšou cestou dostihnúť kŕdeľ.

Najvyššie požiadavky na kvalitu rolovania sú pri BR, pri ostatných roleroch sú primerane  nižšie.

3) Pre hodnotenie akrobatických figúr rolera jednotlivca,  ako aj pre  nebodovanú akrobaciu, platia rovnaké pravidlá, ako pri kŕdľovom lete rolerov (článok IX. A4a-c), znižujú sa len požiadavky na kŕdľový let  (článok IX. C)

4) Individuálne hodnotenie  súťažiaceho jednotlivca pokračuje aj pri jeho občasnom lete mimo kŕdľa  - rozhodca môže zvážiť tuto skutočnosť pri rozhodovaní sa o bonuse za kvalitu.

Ak však pri súťažiacom jednotlivcovi let mimo kŕdľa prevažuje, je to už dôvodom na jeho diskvalifikáciu ako jednotlivca (pokiaľ sa nejedná o vyslovene charakteristickú črtu plemena).

- Pri združenom preteku sa táto jeho  individuálna akrobacia mimo kŕdľa do výsledku kŕdľa sa  nikdy nezapočítava !! (viď článok IX C 3).

5) Na rozlíšenie kvality individuálnej akrobacie rozhodca použije bonus body - koeficient  v rozmedzí 1,0 – 1,5 po desatinách, podľa svojho vlastného uváženia. Koeficient 1,0 sa použije pri holubovi, ktorého celková akrobacia sa pohybuje pri hranici udeliteľnosti bodov; koeficient 1,5 pri holubovi, ktorého akrobacia, podľa názoru rozhodcu, spĺňa všetky požiadavky na vrcholnú kvalitu (rotujúca operená guľa)

6) Hĺbka akrobacieprepadnutie sa holuba pod kŕdeľ, by mala pri dostatočnej rýchlosti korešpondovať s počtom vykonaných akrobacií. Ak holub točí prevažne po 3 premety  dostáva len základný koeficient  1,0;  pri točení v rozmedzí  3-5 premetov, koeficient  1,1; pri 5-7 premetoch  - 1,2; pri 7-9 premetoch – 1,3; pri 9-12 premetoch – 1,4; pri hlbokých akciách nad 12 premetov koeficient 1,5.

 7) Koniec preteku jednotlivca: pretek končí zosadnutím rolera, resp. uplynutím  doby hodnotenia preteku (40 minut).

-Padnutie/zrolovanie  súťažiaceho holuba  až na zem, alebo na strechu, sa považuje  za jeho zosadnutie, pokiaľ  nepokračuje v lete do 10 sekúnd (sám od seba - bez akéhokoľvek plašenia).

-Let kratší ako 15 minút, príp. nepredvedenie žiadnej charakteristickej hodnotenej akrobacie počas tejto doby  je dôvodom na diskvalifikáciu rolera -  jednotlivca.

8) Po ukončení preteku sa počet započítateľných akcii jednotlivca vynásobí koeficientom pre kvalitu aj pre hĺbku. Výsledný súčin predstavuje celkový  počet bodov v preteku rolera -  jednotlivca.

V prípade rovnosti bodov sa víťazom stáva holub s vyšším koeficientom (bonus body) za kvalitu akrobacie!

                      

Článok XII. B - Hodnotenie  jednoduchého kotrmeliaka jednotlivca

                                                   

1) Hodnotí sa počet jednoduchých a dvojitých figúr počas doby trvania preteku

 Každá takáto započítateľná figúra (článok IX B. 4 ) sa hodnotí 1 bodom.

2) Pre hodnotenie akrobatických figúr kotrmeliaka jednotlivca, ako aj pre  nebodovanú akrobaciu, platia rovnaké pravidlá, ako pri kŕdľovom lete kotrmeliakov (článok IX. B 4, 5), znižujú sa len požiadavky na kŕdľový let  (článok IX. C)

3) Individuálne hodnotenie  súťažiaceho jednotlivca pokračuje aj pri jeho lete mimo kŕdľa  Ak však pri súťažiacom jednotlivcovi let mimo kŕdľa prevažuje, je to už dôvodom na jeho diskvalifikáciu ako jednotlivca (pokiaľ sa nejedná o vyslovene charakteristickú črtu plemena).

- Pri združenom preteku sa táto jeho  individuálna akrobacia mimo kŕdľa do výsledku kŕdľa nikdy nezapočítava !! (viď článok IX. C 3).

4) Pre koniec preteku platia obdobne platia obdobne pravidlá ako pre rolera jednotlivca (článok IX. A 6), doba hodnotenia je však stanovená na 30 minút)

 

 

Vypracované v  Prešove schválené na VČS v Košiciach dňa 16.2. 2014

 

Vypracovala: komisia v zložení:

MVDr. Jozef Koreň,  MVDr. Jozef Tirpák, Jozef Karabáš, Ing. Miloš Košťan, Ján Baník a František Železník.

 

 

Podľa týchto smerníc sa budú posudzovať preteky od 1.1. 2015.

 

 

                                                                                         Výbor KCHVK

 

 

 

 

 

 

 

Smernice pre preteky kotrmeliakov, platné do 31.12. 2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Klub chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu.

 

Úvodné ustanovenia:

 

Poslaním Klubu chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu je všestranné zvyšovanie úrovne chovu nášho národného plemena kotrmeliakov, hlavne zachovanie jeho jedinečných letových a akrobatických vlastností. Taktiež zvyšovať kvalitu exteriéru a letového a akrobatického výkonu ostatných plemien kotrmeliakov orientálneho pôvodu.

        Pôvodne (v roku 1992) bol schválený pod názvom „Klub chovateľov orientálneho kotrmeliaka (uznesenie ÚOK Ho ÚV SZCH č. 3/2/1992). V súvislosti s prístupovými procesmi a nutnosťou rešpektovať „Vzorník EÚ“, naše pôvodné orientálne kotrmeliaky s operenými nohami (pančušky) na stali neštandardnými a prestali byť posudzované aj na domácich výstavách. Nakoľko rokovania o uznanie tejto variety orientálneho kotrmeliaka s komisiou pre štandard, ako predstaviteľom krajiny pôvodu boli neúspešné, východisko sa po dlhých jednaniach nakoniec našlo v uznaní nového samostatného plemena. Toto plemeno bolo pomenované „východoslovenským kotrmeliakom, na základe miesta jeho najväčšieho rozšírenia.

Po jeho uznaní za samostatné plemeno došlo aj k zmene názvu klubu na „Klub chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu“, ktorý uznala uznesením č. 9/2/2002 aj ÚOK ÚV SZCH (skratka KCHVK). Sídlo KCHVK je Prešov. Klub má celoslovenskú pôsobnosť.

Článok I.   

KCHVK organizuje každoročne preteky kotrmeliakov:

A/ v triede otvorenej

B/ v triede mláďat

Presné termíny oznámi výbor KCHVK po dohode s chovateľmi v dostatočnom predstihu.

 

Článok II.

Pretekov sa môžu zúčastniť len riadni členovia KCHVK (uhradené členské poplatky).

 

Článok III.

Okrem plnenie povinnosti člena KCHVK je povinný každý súťažiaci rešpektovať smernice pre preteky kotrmeliakov „Klubu chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných kotrmeliakov plemien orientálneho pôvodu“ a v rámci svojich možností, sa ako rozhodca zúčastňovať pretekov na požiadanie výboru KCHVK.

         Každý účastník preteku si musí zabezpečiť dvoch chovateľov a klub zabezpečí rozhodcu, člena klubu, ktorý pozná letové figúry kotrmeliakov a ovláda systém hodnotenia. Výnimku na rozhodcu nečlena klubu môže v odôvodnených prípadoch udeliť výbor KCHVK. Výbor doporučuje v tomto smere hlavne spoluprácu s členmi Klubu chovateľov letúnov (KCHL).

 

Článok IV.

Výbor klubu schvaľuje ceny a zodpovedá za ich udelenie víťazom jednotlivých pretekov. Pri prípadnej rovnosti bodov sa víťazom stáva ten chovateľ, ktorého kŕdeľ urobil viac plných akcií  ( keď súčasne roluje všetkých 5 holubov naraz ). Putovný pohár klubu získava ten   účastník, ktorý získa z oboch pretekov v jednom roku najviac bodov. Do trvalého vlastníctva získa putovný pohár ten chovateľ, kto ho získa 3 x po sebe, alebo celkovo 5 krát.

 

Článok V.

Za vážne porušenie pravidiel pre preteky kotrmeliakov sa považuje:

- pokus o akékoľvek ovplyvňovanie rozhodcov v záujme vylepšenia výsledkov pretekov

- pokus o neoprávnené zásahy do záznamov o pretekoch.

- neoznámenie o prípadnom odstúpení z preteku a nevyrozumenie delegovaných rozhodcov.

- nedostavenie sa chovateľa, ktorý bol delegovaný za rozhodcu bez včasného ospravedlnenia a zabezpečenie adekvátnej náhrady.    

- neodoslanie záznamu o výsledku preteku v pondelok po konaní pretekov.


Každé závažné porušenie pravidiel po oznámení prerokuje výbor KCHVK a podľa závažnosti vyvodí príslušné opatrenia (napomenutie, anulovanie výsledkov preteku, pozastavenie pretekárskej činnosti, vylúčenie z klubu a pod.).

 

Článok VI.

Ak je pretekár presvedčený, že bol závažnejšie poškodený nesprávnym konaním rozhodcov, má právo sa písomne odvolať na výbor KCHVK najneskôr do 14 dní od dňa konania preteku. Výbor KCHVK prešetrí dôvody odvolania , v prípade potreby si vyžiada doplňujúce údaje, alebo písomné stanovisko druhej strany a na základe prešetrenie okolností prípadu písomne rozhodne.

 

Pravidlá pre preteky kotrmeliakov.

 

Pravidlá pre chovateľov:

- každý chovateľ môže prihlásiť na pretek len riadne obrúčkované kotrmeliaky a to na pretek mláďat len mláďatá narodené v roku konania preteku. Na pretek v triede otvorenej je možné prihlásiť kotrmeliaky bez obmedzenia veku Chovateľ môže prihlásiť aj dve plemená kotrmeliakov, ktoré súťažia v samostatných kŕdľoch, nikdy nie ako zmiešaný kŕdeľ.

- prihlásený chovateľ požiada výbor KCHVK o delegovanie vybraného rozhodcu,  a odobrí dvoch chovateľov do komisie, ktorým predloží záznam o výsledku preteku kotrmeliakov vyplnenými registračnými obrúčkami pretekajúcich kotrmeliakov.

- chovateľ zaistí rozhodcom stanovište, odkiaľ môžu nerušene sledovať priebeh letu.

- chovateľ má právo pokiaľ holuby po štarte nevzlietli a nie sú od holubníka vzdialené viac ako 65 m prinútiť ich do 2 minút po štarte vzlietnuť. Inak je kŕdeľ diskvalifikovaný.

- chovateľ môže zosadajúce holuby len jeden krát prinútiť pokračovať v lete 

- najneskôr v pondelok po preteku odošle komisia  výboru klubu záznam o výsledku preteku kotrmeliakov, ináč je diskvalifikovaný.

 

Pravidlá pre rozhodcov:

- rozhodcom môže byť ten chovateľ, ktorý má už patričné skúsenosti s chovom kotrmeliakov, dokáže spoľahlivo posúdiť jednotlivé figúry a a ovláda systém ich bodovania.

- rozhodca zodpovedá za kontrolu registračných obrúčiek na kotrmeliakov prihlásených na pretek

 - rozhodca zodpovedá za regulárnosť pretekov a správne vyplnenie všetkých potrebných údajov

 - pred pretekom ani počas preteku nekonzumuje rozhodca alkoholické nápoje a nepoužíva na sledovanie holubov ďalekohľad

- kvôli väčšej objektivite hodnotenia sa doporučuje po 2 – 3 pretekoch, hlavne u súťažiacich na popredných miestach, zmeniť aspoň jedného rozhodcu.

 

Hodnotenie pretekov:

 

Hodnotí sa dĺžka, výška letu a letové figúry, ktoré holuby predvedú počas celého trvania letu.

 

Dĺžka letu:

Let kratší ako 15 minút znamená diskvalifikáciu kŕdľa.

Dĺžka letu nie je obmedzená, avšak počas celej doby letu je potrebná dostatočná početnosť  akrobacie.

 

Pretekársky kŕdeľ:

Pozostáva z 5 čistokrvných kotrmeliakov jedného plemena, ktoré sú riadne obrúčkované.

 

Hodnotenie výšky letu:

malá výška = 1 bod za minútu letu za kŕdeľ

stredná výška = 3 body za minútu letu za kŕdeľ - priznáva sa u letiacich holubov, u ktorých sa tratia zadné okraje krídel a holuby sú vo veľkosti škorca  (400 – 600 m)

veľká (bodová) výška = 4 body za minútu letu za kŕdeľ – priznáva sa u letiacich holubov, ktoré sa javia na oblohe ako bodky (800 – 1000 m)

miziaca výška (nedohľadno) = 5 bodov za minútu letu za kŕdeľ – priznáva sa vtedy, keď sa kŕdeľ stúpaním úplne stratí vo výške z dohľadu a zotrvá tam aspoň 2 minúty

Premety kotrmeliakov počnúc veľkou výškou nehodnotíme, lebo nie je možné rozoznať jednotlivé letové figúry. V hodnotení sa pokračuje až po klesnutí kŕdľa na strednú výšku.

 

Hodnotenie letových figúr.

Premety dozadu – podobne ako pri birminghamských a galatských kotrmeliakoch – roleroch sa hodnotia len min. 3 veľmi rýchle na seba naväzujúce premety, ktoré nie je možné pre rýchlosť ani dobre spočítať. Ak sa premety dajú dobre spočítať, alebo ak ich je menej ako 3 v sérii – nehodnotia sa.

 

Iné letové figúry – u východoslovenských, orientálnych a ďalších kotrmeliakov, ktoré majú väčší sortiment figúr, sa hodnotia pri spojení min. 2 na seba naväzujúcich figúr tieto figúry:

premety dopredu (cez zobák)

premety cez krídlo

premety okolo pozdĺžnej osy (mlynček)

premety okolo zvislej osi (skrutkovica)

Jednotlivá iná figúra bez napojenia na ďalšiu figúru je síce spestrením letu, do hodnotenia sa však nezapočíta.

 

Bodové hodnotenie:

Každá séria min. 3 premetov dozadu, alebo 2 iných na seba naväzujúcich letových figúr, ktorú urobili kotrmeliaky od prerušenia až do znovuzačatia hladkého letu sa hodnotí 10 bodmi.

 

Požiadavky na kŕdľový let:

Súťažiace kotrmeliaky musia lietať v uzavretej formácii pre birminghamské a galatské kotrmeliaky a vo voľnej letovej formácii pre ostatné kotrmeliaky. Kotrmeliak, ktorý v dôsledku predvádzania akrobacie vypadne z kŕdľa a javí evidentnú snahu dobehnúť kŕdeľ, nepovažuje sa mimo kŕdľa. Ak lieta úplne mimo kŕdľa, jeho akrobacia sa v takom prípade nepočíta, hodnotí sa len zbytok kŕdľa. Ak dôjde k odpojeniu 2 kotrmeliakov, ktoré lietajú sólo, rozhodca môže prerušiť hodnotenie zbytku kŕdľa až kým sa jeden z nich nevráti do kŕdľa. (Požiadavky na kŕdľový let sú pri birminghamských a galatských kotrmeliakov vyššie, ako pri východoslovenských a orientálnych, ktoré majú menší zmysel pre kŕdľové lietanie). Sólový štýl letu znemožňuje hodnotenie, preto sa pri kŕdľovom lete nehodnotí, ak kotrmeliaky odletia do diaľky pod uhlom väčším ako 45° na dobu dlhšiu ako 15 minút sú diskvalifikované    

 

 Požiadavky na kvalitu akrobacie:

Pri kŕdľovom preteku kotrmeliakov ( rolerov) sa nehodnotí:

- padanie po chvoste

- sólo premety a prevaľovanie sa zo strany na stranu

- jednoduchý, alebo dvojitý premet dozadu

- viaceré ale pomalé, ľahko spočitateľné premety dozadu

- iná letová sólo figúra bez napojenia na ďalšiu

- premety a iné figúry holuba mimo kŕdľa

- neuzavretá formácia kŕdľa – sólový let.

 

Ukončenie preteku:

Pretek sa považuje za ukončený pri dosadnutí prvého kotrmeliaka z kŕdľa. Ak prvý holub zosadne pred limitom 15 minút, pretek pokračuje a hodnotia sa len ostatné 4 holuby v kŕdli. Ak zosadne pred limitom 15 minút aj druhý holub, kŕdeľ je diskvalifikovaný.

Ak v priebehu 15 minút od vypustenia kŕdľa kotrmeliaky neurobia žiadnu charakteristickú (bodovateľnú) letovú figúru sú diskvalifikované.

Umelé predlžovanie letu kotrmeliakov je neprípustné.

Pretek sa môže ukončiť  aj po dohode komisie  s chovateľom.

Pretek sa môže ukončiť, alebo nehodnotiť pri útoku dravca na lietajúci kŕdeľ.

 

Pretek sa ukončí ak sa k pretekárskemu kŕdľu pripojí cudzí, alebo vlastný holub a nie je možné ho spoľahlivo poznať a nerátať jeho akrobaciu.  

Poznámka: hodnotenie pretekov kotrmeliakov KCHVK je kompatibilné s hodnotením používaných Klubom chovateľov letúnov, takže je možné vzájomné porovnanie úrovne výkonov kotrmeliakov. Úpravy v smere sprísnenia niektorých kritérií boli urobené s prihliadnutím na zahraničné kritéria.

 

V Prešove dňa 17.2. 2008

Prepracoval : MVDr. Jozef Tirpák Jozef

 

                                                                                                                                                         Výbor KCHVK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist