Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Východoslovenský kotrmeliak

Klub chovaťeľov Vk

 

Založenie klubu chovateľov východoslovenského kotrmeliaka.

 

       
         Dňa 8.11. 1992 po predchádzajúcich skoro dvojročných prípravách a súhlase Komisie pre chov úžitkových a okrasných holubov ÚV SZCH v Bratislave, sa stretlo 11 chovateľov zo 17 prihlásených v priestoroch Štátneho veterinárneho ústavu v Prešove, na Bajkalskej č. 28 na ustanovujúcej schôdzi Klubu chovateľov orientálnych kotrmeliakov. Schôdzu zahájil Imrich Konkoľ, predseda prípravného výboru a informoval o dôvodoch založenia a zámeroch tohto klubu. Ustanovujúca členská schôdza zvolila výbor v zložení: Imrich Konkoľ ako predseda, Jozef Karabáš ako podpredseda, tajomníkom bol MVDr. Jozef Porezaný, hospodár František Koscelník, člen výboru MVDr. Jozef Koreň. Predsedom revíznej komisie bol Ladislav Bereš. Keďže väčšina členov bola z Prešova a aj ustanovujúca schôdza bola v Prešove, za sídlo klubu bolo zvolené toto mesto. Zapisovateľom bol I. Konkoľ a overovateľom bol MVDr. Jozef Koreň. 

         Tento klub pracoval v ďalšom období a veľmi  pomaly sa dostával do povedomia chovateľskej verejnosti. Plemeno orientálny kotrmeliak nebolo veľmi rozšírené. Najčastejšie chovatelia chovali len pár kotrmeliakov, aby ich potešili akrobaciou. Koncom 80-tych rokov sa za krajinu pôvodu určilo Nemecko. Následne Nemeckom vydaný nový štandard uznal len holonohú formu a tým sa pančuškatá forma sa stala neštandardnou. Tým sa naše orientálne kotrmeliaky dostali mimo štandardu a prestali byť na výstavách v západnej Európe posudzované a neskôr  aj na území Slovenska. V Českej republike sa i naďalej vystavovali a posudzovali ako papučkaté orientálne kotrmeliaky. Klub sa snažil presadiť posudzovanie papučkatej formy, avšak  bezvýsledne. Z dôvodu neposudzovania  týchto holubov sa viacerí chovatelia vzdali tohto výkonného plemena kotrmeliakov. Poklesla tým značne základňa chovateľov tohto plemena. Preto si klub si stanovil za cieľ presadiť posudzovanie holubov tohto plemena. Požiadal Holubársku komisiu ÚV SZCH o uznanie týchto holubov za samostatné plemeno. Uznávacie konanie prebehlo na 1. celoštátnej výstave holubov s uznávaním P – chovov v Demjate, okr. Prešov v termíne 4. – 6. 11. 1994. Šiesti chovatelia vystavili 68 ks kotrmeliakov v rozličných farbách. Uznávacia komisia však pre značnú nejednotnosť v exteriéri vystavených holubov plemeno neuznala a doporučila chovateľom zjednotenie exteriéru. Činnosť klubu v nasledujúcich rokoch mierne stagnovala, avšak jednotlivci sa nevzdávali. Vyselektovali exteriérovo nežiadúce holuby, ale i naďalej v plemenitbe uprednostňovali kotrmelcujúce jedince.

V roku 1998 sa znova zmobilizovali členovia klubu a vypracovali návrh štandardu nového plemena s označením Východoslovenský kotrmeliak, ktorý bol dňa 30.4. 1998 zaslaný UV SZCH v Bratislave a  bol aj publikovaný v chovateľskej  odbornej tlači. Od tohto roku snaha klubu o uznanie nového plemena silnela. Chovatelia tohto plemena, najmä však Jozef Karabáš z Košíc a Imrich Konkoľ z Prešova šľachtili holuby vyhovujúce predloženému štandardu. Čím ďalej tým viac bolo v chovoch štandardných holubov a tak klub po VČS v jari roku 2001 znova požiadal o uznanie nového plemena. ÚOK pre chov holubov SZCH na svojom zasadnutí 26.5. 2001 v Nitre prijala písomné doporučenie komisie v zložení B. Bocko, Ing. J. Ješko a J. Šveda o uznanie nového plemena Východoslovenský kotrmeliak. V uznesení č. 7/2/2001 ÚOK pre chov holubov  uložila šľachtiteľom vystaviť na výstave v Košiciach 100 ks typických predstaviteľov tohto plemena a 30 ks na CV v Nitre. Súčasne bola menovaná uznávacia komisia. Dňa 9.11. 2001 boli vystavené holuby na Krajskej výstave v Košiciach, kde uznávacia komisia v zložení M. Nosáľ, B. Bocko a Ing. J. Demeter zhodnotila vystavené holuby a uznali ho za plemeno s názvom Východoslovenský kotrmeliak.

Po uznaní plemena bolo potrebné zmeniť názov klubu. Na VČS v roku 2002 bol odsúhlasený nový názov na Klub chovateľov východoslovenského kotrmeliaka a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu, ktorý po určitých nezrovnalostiach vzal na vedomie aj ÚV SZCH. Klub združuje chovateľov výkonných kotrmeliakov. Hlavnými plemenami je východoslovenský kotrmeliak, birminghamský kotrmeliak, debrecínsky kotrmeliak a rakovnícky kotrmeliak. Privítame aj chovateľov iných kotrmeliakov - rolerov, alebo jednoduchých kotrmeliakov, ktorí majú záujem s nimi pretekať. V nových smerniciach na preteky kotrmeliakov sme pamätali aj na jednoduché kotrmeliaky.  

MVDr. Jozef Koreň vypracoval a na VČS v roku 2002 predložil návrh smerníc pre preteky kotrmeliakov. Tieto smernice boli schválené a v roku 2002 sa uskutočnil nultý ročník pretekov východoslovenských a birminghamských kotrmeliakov, nakoľko iné plemená sa do pretekov nezapojili. Od tohto roku KCHVK pravidelne usporadúva preteky a vyhodnocuje výsledky. Od 1.1. 2015 sú v platnosti nové smernice pre preteky kotrmeliakov.

Výnimočnou postavou v dejinách KCHVK bol Imrich Konkoľ, dlhoročný chovateľ VK. Bol zakladajúcim členom klubu, šľachtiteľom, prvým a dlhoročným predsedom klubu. Ako prvý mal uznané plemenné chovy na VK v roku 2006 a to vo farbách žltej, červenej a čiernej. Tieto holuby miloval a začal ich chovať v roku 1947. Prvý krát ich vystavil na výstave v Prešove v roku 1951, ešte ako orientálny kotrmeliak pančuškatý, kedy získal čestné uznanie. Dňa 15.5. 2008 dotĺklo jeho chovateľské srdce.Po jeho smrti sa predsedom klubu stal MVDr. Jozef TIRPÁK.

V roku 2008 Výbor KCHVK požiadal prostredníctvom RR SZCH o zápis Východoslovenského kotrmeliaka do zoznamu plemien holubov Európskeho zväzu (EE). Výbor spracoval podklady k zápisu a doložil aj viacero fotografií exterierovo vhodných zvierat. Tieto boli zaslané Ing. Jozefovi Demeterovi so žiadosťou o ich preloženie do nemčiny, ako jednej z uznaných rečí v EE. Ing. Jozef Demeter podklady preložil a predložil ich na odbornú komisiu EE. Za toto mu patrí vrelá vďaka. Odborná komisia EE požiadala o predvedenie plemena na školení posudzovateľov holubov v LInci v septembri 2009. Jednalo sa o pomerne nevhodný termín pre preperovanie holubov. Klub požiadal o holuby k predvedeniu na tejto akcii Jozefa Karabáša z Košíc - Pereša. Tento dosahoval a aj v terajšej dobe dosahuje najlepšie výsledky v exteriére VK. S holubami veľmi dobre reprezentoval náš klub a po skončení školenia bola vyslovená spokojnosť  s predvedenými zvieratami. Následne komisia pre chov holubov zapísala Východoslovenského kotrmeliaka do zoznamu plemien EE. Nedostali sme síce žiaden doklad o tom z EE, ale  je napísaný na internetovej stránke EE. Ako potvrdenie tohto zápisu sme vystavili na Európskej výstave zvierat v roku 2009 v Nitre 19 holubov a získali sme dve čestné ceny  (Jozef Karabáš a Robert Vitaloš ) a  európskeho majstra získal Jozef Karabáš. Od tejto výstavy sme sa s VK zúčastnili na všetkých nasledujúcich európskych výstavách (Lipsko 2012, Méty 2015, Herming 2018) aj na Európskej výstave kotrmeliakov a letúnov v rumunskom Kluži.       

 

Aktuálny výbor KCHVK

 

predseda:    MVDr. Jozef TIRPÁK, Prešov 

pokladník:   Jozef KARABÁŠ, Košice - Pereš 

tajomník:     Marek KOLLÁR, Kolačkov, okr. Stará ľubovňa

revízor:        MVDr. Jozef POREZANÝ, Kapušany pri Prešove 

 
 

Zoznam členov KCHVK so sídlom v Prešove k 16.2. 2014

 

 1. BANÍK Ján, Malá Domaša č. 26, 094 02,  okr. Vranov nad Topľou
 2. BEŇA Matej, Záhradné, Cintorínska č. 9, okr. Prešov 
 3. FARKAŠ Ľubomír, Jánošíky č. 516, 980 01 Rimavské Jánovce
 4. GASHI Agim, Kpt. Nálepku č. 13, Košice 
 5. Ing. GRINČ Patrik,  Na Rovni č. 33/74, 065 41 Ľubotín 
 6. HEJNIŠ Dávid, Plavnica č. 388, 065 45 Stará Ľubovňa,  MCH 
 7. HERŽÁK Juraj, Za vodou č. 8, Stará Ľubovňa, 064 01 0918/690019  
 8. HRABAL Jozef, Alej Slobody č. 2616, 026 01 Dolný Kubín,
 9. HRUŠOVSKÝ František, Družstevná č. 9, Harichovce, 053 01, okr. Sp. N. Ves,
 10. CHROMJAK Radoslav, Hanigovce č. 64, okr. Sabinov
 11. JÓZAN Martin, Veľký Lég 563, Lehnice 930 37
 12. KARABÁŠ Jozef, Bystrická č. 108, Košice – Pereš, 040 11
 13. KIŠŠ Ľubomír, Čergovská č. 6, 080 01 Prešov
 14. KOLLÁR Marek, Kolačkov 127, 065 11 Stará Ľubovňa,
 15. KONKOĽOVÁ Diana, Švábska č. 35, 080 06, Prešov,
 16. MVDr. KOREŇ Jozef, M. Nešpora č. 17, 080 01 Prešov,
 17. Ing. KOŠŤAN Miloš, Orgovánová č. 10  Košice
 18. LEŠKO Milan, Lesná č. 1, 075 80 Trebišov,
 19. PETRA Michal, Ražňany č. 85, okr. Sabinov  MCH
 20. MVDr. POREZANÝ Jozef,  082 12 Kapušany 108, okr . Prešov,
 21. Ing. ROSIAR Ivan, Dostojevského č. 16, Rim. Sobota 979 01
 22. SAMUELIS Peter, st.  Tranovského č. 17, 040 01 Košice
 23. SAMUELIS Peter, ml. Tranovského č. 17, 040 01 Košice 
 24. ŠČAVNICKÝ Ján, SNP 67, Harichovce 053 01
 25. MVDr. TIRPÁK Jozef, 17. Novembra č. 70, 080 01 Prešov,
 26. MUDr. TOMAJKO Jozef, Jasenov 318, okr. Humenné
 27. VAVREK Stanislav, Kanaš 998, Veľký Šariš, 082 21
 28. VITALOŠ Róbert, Hlavná č. 677, Jelka, okr. Galanta 925 23
 29. ŽELEZNÍK František, Zlatá Baňa č. 159, okr. Prešov, 082 52 

 

 

 

 

Zoznam členov KCHVK so sídlom v Prešove k 20.3. 2011

 
 1. BANÍK Ján, Malá Domaša č. 26, 094 02,  okr. Vranov nad Topľou
 2. BRŇÁK Jozef,  Prenčov č. 98, 969 73 Žiar nad Hronom
 3. GASHI Agim, Kpt. Nálepku č. 13, Košice 
 4. HANES Michal, Čačin, č. 48, 974 01 B. Bystrica
 5. HANDZUŠ Rastislav, Šuňana č. 63, 059 39
 6. HEJNIŠ Dávid, Plavnica č. 388, 065 45 Stará Ľubovňa,  MCH 
 7. HOLUB Jozef, Mlynská č. 218, Bieľ 076 41, okr. Trebišov 
 8. HRABAL Jozef, Alej Slobody č. 2616, 026 01 Dolný Kubín,
 9. HRUŠOVSKÝ František, Družstevná č. 9, Harichovce, 053 01, okr. Sp. N. Ves,
 10. CHROMJAK Radoslav, Hanigovce č. 64, okr. Sabinov
 11. KARABÁŠ Jozef, Bystrická č. 108, Košice – Pereš, 040 11
 12. KŇAZKO Ivan, Trnovo č. 98, 038 41, Košťany n. Turcom, okr. Martin,
 13. KOLLÁR Marek, Kolačkov 127, 065 11 Stará Ľubovňa,
 14. KONKOĽOVÁ Diana, Švábska č. 35, 080 06, Prešov,
 15. MVDr. KOREŇ Jozef, M. Nešpora č. 17, 080 01 Prešov,
 16. Ing. KOŠŤAN Miloš,Orgovánová č. 10  Košice
 17. KUBAŠ Ján, Štrba č. 611, 059 38
 18. LEŠKO Milan, Lesná č. 1, 075 80 Trebišov,
 19. Ing. MIŠKO Pavol, Bočna č. 36, 940 02, Nové Zámky
 20. MVDr. POREZANÝ Jozef,  082 12 Kapušany pri Prešove  č. 108, okr . Prešov,
 21. Ing. ROSIAR Ivan, Dostojevského č. 16, Rim. Sobota 979 01
 22. SAMUELIS Peter, st.  Tranovského č. 17, 040 01 Košice
 23. SAMUELIS Peter, ml. Tranovského č. 17, 040 01 Košice MCH
 24. ŠČAVNICKÝ Ján, SNP 67, Harichovce 053 01
 25. ŠUPÁK Ondrej, Plavnica č. 387, 065 45, okr. Stará Ľubovňa
 26. MVDr. TIRPÁK Jozef, 17. Novembra č. 70, 080 01 Prešov,
 27. MUDr. TOMAJKO Jozef, Jasenov, okr. Humenné
 28. VAVREK Stanislav, Kanaš 998, Veľký Šariš, 082 21
 29.  VITALOŠ Róbert, Hlavná č. 677, Jelka, okr. Galanta 925 23
 30. ŽELEZNÍK František, Zlatá Baňa č. 159, okr. Prešov, 082 52 

                          


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist