Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Východoslovenský kotrmeliak

Výročná členské schôdze
 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu

 

Zápisnica z VČS  zo dňa 18.2 2018 zo začiatkom v čase o 09,30 hod.

 

VČS konaná na výstavnom areáli v Košiciach Barci na ul. Pri pošte 2. VČS viedol predseda klubu MVDr. Jozef TIRPÁK podľa nasledovného programu, jednohlasne prítomnými schváleného.

 

 1. Zahájenie VČS a oboznámenie s programom
 2. Správa o činnosti klubu 
 3. Vyhodnotenie pretekov za rok 2017 
 4. Vyhodnotenie výstav za rok 2017   
 5. Správa o finančnom hospodárení   
 6. Voľby do výboru a zástupcu na zasadnutie Holubárskej komisie
 7. Plán činnosti na rok 2018
 8. Rôzne
 9. Diskusia a odovzdanie ocenení za rok 2017
 10. Uznesenie z VČS
 11. Záver

 

Priebeh VČS:

 

1. Zahájenie VČS a oboznámenie s programom

Nikto z prítomných nemal návrhy na doplnenie  programu. Všetci prítomní boli za tento program. Privítal hostí a to garanta klubu posudzovateľa Borisa Bocka a posudzovateľa Martina Lacka.

 

2. Správa o činnosti klubu – predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správu o činnosti klubu predniesol predseda MVDr. Jozef Tirpák. Informoval o činnosti výboru a celého klubu. Výbor pracoval v zložení predseda MVDr. Jozef Tirpák, tajomník Mgr. Marek Kollár, pokladník Jozef Karabáš, revízor MVDr. Jozef Porezaný. Vyslovil nespokojnosť s počtom členov, ktorí sa zapojili do pretekárskej činnosti a výstavnej činnosti. Informoval členov o pripravovanej publikácii „Monografia východoslovenského kotrmeliaka“ a požiadal všetkých, aby ju doplnili svojimi vedomosťami. Kompletná správa je zverejnená  na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

 

3. Vyhodnotenie pretekov za rok 2017 – predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správa o vyhodnotení pretekov je v plnom znení na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

 

4. Vyhodnotenie výstav za rok 2017 -  predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správa o vyhodnotení pretekov je v plnom znení na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

Požiadal prítomných o návrhy, kde uskutočniť klubovú výstavu v roku 2018. Predseda požiadal všetkých prítomných o oboslanie tejto výstavy, lebo klubová výstava musí mať viac vystavených holubov, ako to bolo na poslednej špeciálnej výstave.   

 

5. Správu o finančnom hospodárení predniesol pokladník Jozef Karabáš. Vyzval všetkých členov klubu, aby si vyrovnali členský príspevok a kto môže, aby prispel aj sponzorským príspevkom. Hospodárenie je na vyrovnanej úrovni. Vyzdvihol všetkých, ktorí v predchádzajúcom roku prispeli sponzorským príspevkom.  

 

6. Voľby.

Predseda zhodnotil prácu výboru a vyzval ich, aby sa vyjadrili, či chcú pracovať vo výbore. Pokladník p. J. Karabáš oznámil, že by rád skončil vo funkcii, ale prítomní ho presvedčili, aby pokračoval vo funkcii. Všetci prítomní sa postupne vyjadrili, že sú spokojní s vedením klubu a navrhli, aby vo funkciách pokračovali. Takto navrhli do výboru MVDr. J. Tirpáka. Jozefa Karabáša, MVDr. Jozefa Porezaného a Mgr. M. Kollára. Voľby prítomných prebehli jednohlasne.

Súčasne bol navrhnutý na zasadnutie holubárskej komisie predseda klubu a aj ten bol jednohlasne zvolený.

Stanislav Vavrek navrhol MVDr. J. Koreňa ako kandidáta za člena holubárskej komisie. Ten však kandidatúru odmietol.

 

7. Plán činnosti predniesol predseda MVDr. J, Tirpák. Preteky zorganizujeme u VK a Bk na území Východného Slovenska a pokiaľ by sa podarilo, ta aj na ostatnom území SR. Taktiež pokračovať aj v pretekaní iných plemien, napr. RK.

Z výstavnej činnosti oboslať klubovú výstavu v Košiciach v októbri 2018 a NV v Nitre v druhej polovici novembri 2018. Vrcholom výstav bude Európska výstava v Hermingu v Dánsku, ktorú tiež potrebujeme oboslať, aby sme neprerušili vystavovanie VK od roku 2009 na tomto type výstav.  

Z publikačnej činnosti uverejniť články o výsledkoch pretekov  a k 25. výročiu  založenia klubu. Dokončiť monografiu Vk a uverejniť ju na stránke klubu.   

 

8. V bode rôzne si zobral slovo B. Bocko a požiadal, aby sa predseda zúčastnil zasadnutia holubárskej komisie dňa 10.3. 2018 v Bratislave v hoteli Plus.  

Predseda oboznámil prítomných s vybavenou poštou za posledný rok. Poukázal na zaslanú žiadosť o zriadenie veterinárnej komisie pre potreby jednania so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Bratislave. Tajomník sekretariátu RR SZCH listom zo dňa 5.5. 2017 odpovedal na žiadosť. Predsedníctvu bola žiadosť predložená a 25.3. 2017. Títo konštatovali, že požiadavka bola prednesená na zasadnutí RR SZCH 25.1. 2017 s odmietavým stanoviskom. Boris Bocko k tomu uviedol, že o tomto návrhu nebolo hlasované, len tajomník konštatoval, že takú komisiu nie je treba, lebo táto bude na svoju činnosť potrebovať peniaze.

 

9. Predseda vyzval prečítaných prítomných, aby predstúpili k odmeneniu za preteky v klube.

VK: 1. miesto MVDr. Jozef Tirpák, 2. miesto Stanislav Vavrek a 3. miesto František Železník.

BK. 1. Miesto MCH Timea Heržáková, 2. a 3. miesto MVDr. Jozef Koreň.  

František Železník navrhol, aby sme dali ceny na vystavené holuby na špeciálnej výstave v Košiciach. Navrhol udeliť dve čestné ceny a šampióna výstavy. Týmto by sme sa dostali lepšie do povedomia ostatných chovateľov. 

Juraj Heržák spomenul ako sa udeľuje titul šampióna na klubovej výstave rakovníckych kotrmeliakov ČR. Priamo na výstave všetci prítomní si prezrú holuby a hlasuje na šampióna a šampiónku klubu. Z takého hlasovanie vzídu šampióni, korí nie sú závislí na bodovaní posudzovateľov, ktorý často tieto holuby nechovajú a nemajú tak praktické vedomosti o plemene.

MVDr. Jozef Koreň uviedol, že objektívne hodnotenie maj chovatelia poštových holubov. Každého holuba posudzuje postupne 5 posudzovateľov nezávisle na sebe. Najvyššie a najnižšie hodnotenie sa škrtne a zo zvyšných troch sa vypočíta priemer, čo je výsledné ohodnotenie.

Boris Bocko informoval o období pred uznaním plemena Vk a poukázal na ťažkosti s uznaním plemena. Poukázal na tvrdohlavosť I. Konkoľa, ktorá nakoniec donútila Holubiarsku komisiu ÚV SZCH, k tomu, že súhlasili, aby vôbec bolo uznávacie konanie plemena. To sa uskutočnilo v roku 1994 na výstave v Demjate okr. Prešov pri uznávaní plemenných chovov. Tam vedenie komisie konštatovalo, že „každý holub je iný a nie je možné tieto holuby uznať za samostatné plemeno“. Ani prehliadka a ukážka akrobatického výkonu u I. Konkoľa nedopadla dobre, lebo holuby lietali neochotne, a na kŕdeľ zaútočil jastrab. Preto nechceli lietať.  Komisia to však nebrala do úvahy. Až po niekoľkých rokoch na tlak B. Bocka komisia znova súhlasila s uznávacím konaním. Preto mohlo prebehnúť uznávacie konanie v roku 2001 v Košiciach na Krajskej výstave. Toto uznávanie bolo nakoniec úspešné. Niektorí členovia komisie uviedli, „veď také plemeno nikto chovať nebude a prirodzene zanikne“.

Na otázku predsedu klubu uviedol B. Bocko a MVDr. J. Koreň, že návrh štandardu z časti vypracoval I. Konkoľ, a po jeho zverejnení vznikla diskusia, kde J. Hrabal, MUDr. Straka aj iní sa k nemu vyjadrili a postupne sa takto „utriasol“ štandard Vk, ktorý bol schválený pred uznaním plemena.               

František Železník uviedol, že sa veľmi zvýšil počet pernatých aj srstnatých dravcov a ich množstvo je už prehnané. Bolo by potrebné tlačiť na zrušenie ich ochrany aspoň v krátkom období roka.

MVDr. Jozef Tirpák uviedol, že v terajšej dobe sú dravce chránenými druhmi a nie je možné ich žiadnym spôsobom  chytať, likvidovať, alebo inak narúšať hniezdne prostredie. Každé zabitie dravca je trestný čin.    

MVDr. Jozef Tirpák predstavil perokresbu Vk Jozefa Hrabala. Súčasne poukázal na chyby kresba a to vysoká noha, slabý chvost, slabo operenú nohu. Boris Bocko spomenul aj krátke letky. Preto túto perokresbu neodporučili prítomní na zaslanie do nového pripravovaného vzorníka štandardov plemien holubov.

Potom s Borisom Bockom sme prešli pripravované zmeny v štandarde, ktoré navrhovali posudzovatelia a pripravovatelia vzorníka. Niektoré navrhované zmeny vo výlukových vadách a veľkých vadách sme odsúhlasili z dôvodu, že sú uvedené v časti všeobecné chyby, ale niektoré sme kategoricky zamietli. Po vypracovaní znenia štandardu Vk, tento bude zverejnený na stránke klubu v plnom znení.            

 

10. Uznesenie pripravil MVDr. Jozef Koreň a aj ho prečítal. Nikto z prítomných nemal návrhy na jeho zmenu, alebo doplnenie. Všetci prítomní ho jednohlasne schválili.

 

 

11. VČS ukončil predseda klubu MVDr. Jozef Tirpák a poďakoval prítomným za účasť.        

 

 

 

 

 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu

 

Zápisnica z VČS  zo dňa 21.5 2017 zo začiatkom v čase o 09,00 hod.

 

VČS konaná u dlhoročného chovateľa kotrmeliakov  MVDr. Jozefa Koreňa na Nierešoch - Mirkovciach. VČS viedol predseda klubu MVDr. Jozef TIRPÁK podľa nasledovného programu, jednohlasne prítomnými schváleného.

 

 1. Zahájenie VČS a oboznámenie s programom
 2. Správa o činnosti klubu 
 3. Vyhodnotenie pretekov za rok 2016 
 4. Vyhodnotenie výstav za rok 2016   
 5. Správa o finančnom hospodárení   
 6. Zhodnotenie nových letových smerníc platných od roku 2015
 7. Plán činnosti na rok 2017
 8. Rôzne
 9. Diskusia a odovzdanie ocenení za rok 2016
 10. Uznesenie z VČS
 11. Záver

 

 

Priebeh VČS:

 

1. Zahájenie VČS a oboznámenie s programom

Nikto z prítomných nemal návrhy na doplnenie  programu. Všetci prítomní boli za tento program.

2. Správa o činnosti klubu – predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správu o činnosti klubu predniesol predseda MVDr. Jozef Tirpák. Informoval o činnosti výboru a celého klubu. Výbor pracoval v zložení Predseda MVDr. Jozef Tirpák, tajomník Mgr. Marek Kollár, pokladník Jozef Karabáš, revízor MVDr. Jozef Porezaný. Tajomník sa osobne do činnosti výboru nezapájal, pretože býva v Ružomberku a holuby už nechová. Kontaktoval sa telefonicky. Vyslovil nespokojnosť s počtom členov, ktorí sa zapojili do pretekárskej činnosti a výstavnej činnosti. Informoval členov o pripravovanej publikácii „Monografia východoslovenského kotrmeliaka“ a požiadal všetkých, aby ju doplnili svojími vedomosťami. Taktiež spomenul, že MUDr. Straka, bývalý predseda SZCH napísal monografiu o Komárňanskom kotrmeliakovi. V terajšej dobe je už v distribúcii. Kompletná správa je priložená k zápisnici a bude zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

3. Vyhodnotenie pretekov za rok 2016 – predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správa o vyhodnotení pretekov je v plnom znení na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

4. Vyhodnotenie výstav za rok 2016 -  predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správa o vyhodnotení pretekov je v plnom znení na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

Predniesol návrhy na klubovú výstavu a to v Košiciach. Prítomní sa vyjadrili že sú tam dobré priestory na takúto výstavu a výstavný výbor nám vždy vyjde v ústrety. Návrh bol jednomyseľne schválený. Predseda požiadal všetkých prítomných o oboslanie tejto výstavy, lebo klubová výstava musí mať viac vystavených holubov a nie 50 ako to bolo na výstave v Demjate. Vyzdvihol, že na NV v Nitre vystavovali traja chovatelia (Tirpák, Karabáš a Urban), čo je rozšírenie počtu vystavovateľov VK. Holuby v Košiciach budú umiestnené  samostatne v klietkach v samostatnej časti. 

5. Správu o finančnom hospodárení správu predniesol pokladník Jozef Karabáš. 

Vyzval všetkých členov klubu, aby si vyrovnali členský príspevok a kto môže, aby prispel aj sponzorským príspevkom. Je priložená k tejto zápisnici. Vyzdvihol všetkých, ktorí v predchádzajúcom roku prispeli sponzorským príspevkom.  

6. Revíznu správu prečítal Jozef Karabáš na prosbu revízora MVDr. J. Porezaného.  

7. Ku hodnoteniu nových letových smerníc pre preteky kotrmeliakov platné od 1.1. 2015 si ako prvý zobral slovo predseda MVDr. J. Tirpák.  

Uviedol, že dlhodobá príprava smerníc a viacnásobné prepracovanie poprednými chovateľmi, priniesli svoje ovocie. Smernice sú precízne vypracované a „myslelo sa na všetko“.  V uplynulom roku sme po prvý krát pretekali aj s veľkým kŕdľom (BK MVDr. J. Koreň) a všetci chovatelia čo sa zúčastnili preteku uznali, že na posudzovanie je pretek veľkého kŕdľa mimoriadne náročný, najmä, keď pretekajú tak kvalitné rolery ako boli BK MVDr. Koreňa.  Je však potrebné preteky veľkých kŕdľov organizovať, lebo kotrmeliaky sú ľahko chovateľné a mláďat v roku sa nachová pomerne veľa. Je potrebné priznať, že veľa chovateľov sa do pretekania nezapojili, pre veľké straty u mláďat spôsobené počas tréningu dravcami, najmä pernatými (MVDr. Koreň, MVDr. Tirpák M. Beňa, J. Karabáš a ďalší). Počas pretekov však MVDr. Koreň namietal, že nie je správne, keď zosad 1. Holuby pred limitom 15 minút sa nehodnotí ako ukončenie preteku, ale zosad po 15. minúte je ukončením preteku.

MVDr. J. Koreň potvrdil tento názor a odôvodnil ho tým, že zvýhodňujeme tak holuby, ktoré kratšie lietajú, sú neposlušné a nespoľahlivé. Poukázal na preteky dvoch kŕdľov MVDr. J. Tirpáka a Františka Železníka. VK a Bk sú predsa zaradené do skupiny rolerov, čiže musia vydržať vo vzduchu viac než jednu hodinu. Preto je potrebné podporovať kotrmeliaky dlhšie lietajúce a nie kratšie  ako 15 minút. Je porebné zvážiť, ako túto časť smerníc zmeniť. František Železník prirovnal naše preteky v pretekom a výkonnostným skúškam poľovníckych psov. V oboch prípadoch sa môže stať, že zviera v súťaži môže zlyhať, ale to nemusí byť dôvod na vyradenie.

MVDr. Koreň navrhol, aby sa taký kŕdeľ po zosade prvého holuba hodnotil len do 15, minúty a potom ukončil sa pretek. Navrhol, aby sa takému kŕdľu stiahol určitý počet bodov. Výšku takejto sankcie však neuviedol.

Karabáš navrhol, aby sa pretekajúci kŕdeľ posudzoval len 15 minút a keď zostane lietať, aby sa hodnotil aj ďalší čas, strávený vo vzduchu. Samostatne by sa vyhodnotil pretek v trvaní 15 minút aj s vyhlásením víťaza a ďalšia časť preteku po uplynutí 15. minúty by sa hodnotila samostatne a samostatne by sa vyhodnotila aj súťaž.

Na to reagoval znova MVDr. J. Tirpák. Uviedol že aj predchádzajúce smernice zosad prvého holuba pred 15. minútou netrestali diskvalifikáciou kŕdľa. Vk je pomerne neposlušné plemeno holubov. Preto je potrebnú mu trochu vyjsť v ústrety. Po zosadnutí 1. holuba už kŕdeľ lieta v počte 4 ks a preto má aj menšiu šancu na zisk dostatočného počtu bodov. Ak by sa odpojil niektorý holub z kŕdľa, tak sa akrobacie zvyšných troch holubov neráta, lebo je to akrobacia robená mimo kŕdľa. Aj tieto skutočnosti znevýhodňuje kŕdeľ po zosadnutí 1. holuba pred uplynutím 15. minúty letu. Bola by však škoda, ak by sme nedali šancu takému kŕdľu. Vyzval MVDr. Koreňa aj J Karabáša, aby pripravili návrh na stratu bodov, alebo nové hodnotenie. Vždy však musíme mať na vedomí, že máme doma výkonné rolery.  Súčasne požiadal prítomných, aby si pozreli aj Zápisy z preteku na jednotlivcov, malý a veľký kŕdeľ a navrhli prípadné zmeny. Nikto z prítomných nenavrhol žiadne zmeny. 

Záujemca o členstvo v klube p. František Oláh navrhol, aby sme hodnotili holuby len do určitého počtu. Tie ktoré zosadnú skôr, aby sme nehodnotili.

Ing. M. Košťan navrhol, aby sa hodnotil priemer  akrobacií na jedného holuba, aby bol možné vidieť frekventnosť holubov v pretekárskom kŕdli. 

MVDr. J. Tirpák podporil tento návrh, lebo vyzdvihuje frekventné holuby, ktoré by mali byť cennejšie ako ostatné. 

F. Železník uviedol, že je potrebné popracovať na ovládateľnosti holubov. Pri pretekoch sa často stáva, že po skončení preteku ešte holuby lietajú niekoľko minút až desiatok minút, kedy nie je možné na rovnakom mieste vypustiť ďalší pretekársky kŕdeľ. Tak sa pripravujeme o čas vhodný na pretekanie. V lete totiž veľmi rýchlo stúpa teplota, kedy holuby už nerady lietajú a výkon je negatívne ovplyvnený. 

Ing. M. Košťan pripomenul pretekanie na letovú klietku. Chovatelia pretekajúci týmto spôsobom pretekajú podľa vylosovaného poradia. Začínajú ráno a pretakajú počas celého dňa mimo času na obed. To sme aj zažili  pri pretekoch v Chocholnej Velčiciach, ktorých sme sa viacerí zúčastnili. 

MVDr. J. Tirpák pripomenul, že  ich výkony sa veľmi nedali porovnať s výkonmi našich holubov. V uverejnenom článku v Chovateli robil prepočet na 5 členný kŕdeľ, kde výkony najlepšieho kŕdľa boli na úrovni 1200 bodov. V tej dobe sme mali rekord klubu na úrovni 1845 bodov. 

Na to reagoval J. Heržák, ktorýpripomenul, že hlavný je trénig holubov a vhodný pôvod. Ak majú holuby natrénované, sú schopné odlietať dobrý pretek aj za horúčav. Toto potvrdil aj MVDr. J. Koreň, ktorý predviedol pri preteku jednotlivca holubicu v čase doobedňajšej horúčavy v mimoriadnom výkone.

Ďalšia diskusia sa už viedla k bodu rôzne a preto ju predseda pozastavil, aby sa postupovalo podľa schváleného programu. 

8. Plán činnosti predniesol predseda MVDr. J, Tirpák. Preteky zorganizujeme u VK a BK na území Východného Slovenska a pokiaľ by sa podarilo, ta aj na ostatnom území SR. Taktiež pokračovať aj v pretekaní iných plemien, napr. RK.

Z výstavnej činnosti oboslať klubovú výstavu v Košiciach v októbri 2017 a NV v Nitre v novembri 2017. Samozrejme oboslať aj iné výstavy a vhodne propagovať plemená kotrmeliakov z nášho klubu.

Z publikačnej činnosti napísať a pokúsiť sa uverejniť články o našom klube,  o plemenách a pretekaní, prípadne aj na iné témy.

Dokončiť monografiu VK a uverejniť ju k 25. výročiu vzniku klubu.  

9. V bode rôzne predseda prečítal doručené žiadosti o prijatie do klubu a Timei Heržákovej  MCH zo Starej Ľubovne a Františka Oláha zo Zemplínskej Širokej, okr. Michalovce.

František Oláh predstavil svoj chov. Vk chová už od rku 2000. Býva v Zeplínskej Širokej. Okrem Vk chová aj  orientálne kotrmeliaky a Piešťanských obrov. Kotrmeliakov chová v rozličných farbách. Viac sa zameráva na exteriér, ako na výkon.  

Timea Heržáková, MCH bola predstavená otcom Jurajom. Spolu chovajú BK a RK. Má ešte len 8 rokov, ale ťahá ju to k tréningom a pretekaniu. BK chová v modrej a čiernej farbev klasickej kresbe BK. RK chová  žlté a modré a sedlatej farbe. Rada by pretekala v KCHVK. Všetci prítomní súhlasili s prijatím. 

 

10. Diskusia Ing. Miloš košťan uviedol, ho prekvapilo, keď košického kotrmeliaka prezentuje klub, ako výkonného kotrmeliaka. Poletovanie po streche a jednoduché kotrmelce  to nemôže byť výkonný kotrmeliak. Navyše v terajšej dobe už to nie je ani kotrmeliak, ale letúň. Veľmi veľa holubov tohto plemena je zatvorených vo voliérach. Takto sa nerozvíja u nich akrobacia, ale stráca sa. 

František Oláh uviedol, že málo propagujem VK. Málo ho vystavujeme na NV Nitra, treba uvažovať o vystavení na výstave v Brne. 

MVDr. Tirpák uviedol, že posudzovanie VK je pre niektorých posudzovateľov náročné. Preto hodnotenie nie vždy zodpovedá kvalite vystaveného VK. Na nás je hlavnou povinnosťou pretekať s holubami VK a vystavovanie je na druhom, aj keď dôležitom mieste. vystavenie v ČR je komplikované dopravou holubov na výstavu a z výstavy späť.  

Ocenenia odovzdali MVDr. Jozef Tirpák, Ing. Miloš Košťan a MVDr. J. Koreň. Predseda klubu na začiatku vyhodnotenia povedal, že skončením obdobia prvých smerníc pre preteky kotrmeliakov (do 31.12. 2014) sa výbor rozhodol, že zakúpi nový putovný pohár pre každé plemeno. Tieto poháre sponzoroval MVDr. Jozef Tirpák.  

Preteky v roku 2015 vyhral v plemene BK MVDr. Jozef Koreň a tým aj putovný pohár. Pretekalo sa s veľkým kŕdľom (MVDr. J. Koreň) s 256 bodmi. V malých kŕdľoch vyhral MVDr. Koreň s výkonom 223 bodov. Aj ďalšie dve miesta obsadil MVDr. Koreň.   

Preteky v plemene VK vyhral MVDr. J. Tirpák, druhé miesto odsadil František Železník, tretie miesto novic Michal Franko zo Spišského Hrušova. 

U jednoduchých kotrmeliakov s RK pretekal J. Heržák. Je to tretie plemeno, ktoré sa do pretekov zapojilo.   

11. Uznesenie pripravil MVDr. Jozef Koreň a aj ho prečítal. Nikto z prítomných nemal návrhy na jeho zmenu, alebo doplnenie. Všetci prítomní ho jednohlasne schválili.

12. VČS ukončil predseda klubu MVDr. Jozef Tirpák a poďakoval prítomným za účasť.       

 

 

 

 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu

Zápisnica z VČS  zo dňa 10.4 2016 zo začiatkom v čase o 09,00 hod.

 

VČS konaná v  priestoroch výstavného areálu na ulici Pri pošte  č. 2 v Košiciach - Barci. VČS viedol predseda klubu MVDr. Jozef TIRPÁK podľa nasledovného programu, jednohlasne prítomnými schváleného.

 

 1. Zahájenie VČS a oboznámenie s programom
 2. Správa o činnosti klubu 
 3. Vyhodnotenie pretekov za rok 2015 
 4. Vyhodnotenie výstav za rok 2015   
 5. Správa o finančnom hospodárení pokladník  
 6. Zhodnotenie nových letových smerníc platných od roku 2015
 7. Plán činnosti na rok 2015
 8. Rôzne
 9. Diskusia a odovzdanie ocenení za rok 2015
 10. Uznesenie z VČS
 11. Záver

 

 

Priebeh VČS:

1. Zahájenie VČS a oboznámenie s programom

Nikto z prítomných nemal návrhy na doplnenie  programu. Všetci prítomní boli za tento program.

2. Správa o činnosti klubu – predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správu o činnosti klubu predniesol predseda MVDr. Jozef Tirpák. Informoval o činnosti výboru a celého klubu. Výbor pracoval v zložení Predseda MVDr. Jozef Tirpák, tajomník Mgr. Marek Kollár, pokladník Jozef Karabáš, revízor MVDr. Jozef Porezaný. Tajomník sa do činnosti výboru nezapájal, pretože býva v Ružomberku a holuby už nechová. Poukázal na nízky počet členov, ktorí sa zapojili do pretekárskej činnosti a výstavnej činnosti. Informoval členov o pripravovanej publikácii „Monografia východoslovenského kotrmeliaka“ a požiadal všetkých, aby spojili sily na jej príprave. Zatiaľ je pripravených asi 60 strán. Kompletná správa je priložená k zápisnici a bude zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

3. Vyhodnotenie pretekov za rok 2015 – predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správa o vyhodnotení pretekov je v plnom znení na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

4. Vyhodnotenie výstav za rok 2015 -  predniesol predseda MVDr. J. Tirpák

Správa o vyhodnotení pretekov je v plnom znení na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

Predniesol návrhy na klubovú výstavu a to v Košiciach a v Demjate.  Prítomní sa vyjadrili k obom návrhom a po hlasovaní výsledok bol 7:1 v prospech výstavy v Demjate. Predseda požiadal všetkých prítomných o oboslanie tejto výstavy.  Holuby budú umiestnené  samostatne v klietkach v samostatnej časti. 

5. Správu o finančnom hospodárení predniesol pokladník Jozef Karabáš 

Správu predniesol pokladník klubu Jozef Karabáš. Vyzval všetkých členov klubu, aby si vyrovnali členský príspevok a kto môže, aby prispel aj sponzorským príspevkom. Je priložená k tejto zápisnici. Vyzdvihol všetkých, ktorí v predchádzajúcom roku prispeli sponzorským príspevkom.  

6. Zhodnotenie nových letových smerníc pre preteky kotrmeliakov platné od 1.1. 2015 pripravil predseda MVDr. Jozef Tirpák.

Všetci prítomní obdŕžali výtlačok smerníc na predchádzajúcej VČS. Boli zverejnené od schválenia na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk. Predseda smernice znova v krátkosti zhodnotil a porovnal ich s výsledkami dosiahnutými v roku 2015. Smernice zatiaľ neboli vyskúšané na veľkom kŕdli a jednotlivcovi. Poukázal na hodnotenie kvality akrobacie.

Do diskusie sa ako prvý prihlásil Jozef Karabáš. Hovoril, aby sa letový výkon kŕdľa posudzoval prvých 15 minút preteku a to by bol základný čas. Ak holuby budú ešte lietať, bude sa v hodnotení pokračovať, ale základný čas bude v trvaní 15 minút.

Ing. Miloš Košťan žiadal, aby v letovom zápise sa vypočítal a uvádzal priemerný počet akrobacií kŕdľa na jedného holuba počas celého preteku.  Z tejto hodnoty sa nebude vychádzať pri určení poradia. Bude to len hodnota, ktorá komplexne poukáže na frekventnosť akrobacie toho - ktorého kŕdľa.

MVDr. Jozef Koreň uviedol, že by sme nemali meniť smernice každý rok, podľa toho kto aké holuby vychová, aby s nimi bol úspešný.  Je potrebné hodnotiť holuba komplexne, nezabúdať, že sa jedná o rollera. Smernice boli výborne prepracované a vypilované do posledného detailu.  Aj smernice sa podieľajú na formovaní plemena a nie je možné ich často meniť.

František Železník sa pripojil k tomu záveru a uviedol, že až prax ukáže či sú smernice dobré, alebo nie. Na ich zhodnotenie je potrebný čas 5 rokov.   MVDr. J. Tirpák uviedol že roller nie je jednoduchý  kotrmeliak. Žiada sa od neho akrobacia v šnúre. Také kotrmeliaky musia dokázať odlietať 1 hodinu v celku. Preto nie je možné, aby sme za základný čas stanovili pretek v trvaní 15 minút.

Jozef Karabáš uviedol, že nevieme rozkázať holubovi ako sa má správať vo vzduchu. Obdobne je to aj u poštových holubov, kde sa uvádza pre výpočet rýchlosti holuba najkratšia vzdialenosť z miesta vypustenia na holubník, hoci holuby neletia najkratšou trasou, ale trasu si vyberajú.

MVDr. Jozef Koreň uviedol, že nemôžeme zmäkčovať smernice pre VK a BK. Inak nebudeme dosahovať lepších výsledkov, ale horších. Holuby dokážu  obdivuhodné výsledky. Poukázal na jeho rekord ešte z roku 2001 kedy dosiahol 4200 bodov. Je však potrebné, na takýto výkon zosúladiť veľmi veľa ukazovateľov. Nepáči sa mu však ustanovenie smerníc IX C/8, že v preteku sa pokračuje ak zosadne 1. holub pred 15. minútou letu. Končí sa však, ak zosadne po 15. minúte letu. Podľa neho je to zvýhodnenie slabšieho holuba a tým aj kŕdľa. Vyslovil nespokojnosť s tým, že sa zapisuje a vyhodnocuje v zápise z preteku nebodovaná akrobacia. Je to podľa neho zbytočná práca. Navyše pri hodnotení veľkého kŕdľa (9 – 11 kotrmeliakov) to rozhodca nezvládne. Navrhol, aby sa nekončil pretek ani po zosadnutí 1. holuba po 15. minúte, ale by sa uplatnila zrážka bodov na holuba zosadnutého predčasne.  (napr. -10 bodov). 

MVDr. Jozef Tirpák uviedol, že toto ustanovenie v smerniciach sme prevzali z predchádzajúcich smerníc. Umožňuje nediskvalifikovať kŕdeľ, ale pokračovať v preteku aj po zosadnutí 1. holuba pred limitom (15 minút). Pokračovanie v preteku so štvoricou holubov je pre výkon kŕdľa nevýhodou, lebo preteká už len štvorica a nie pätica kotrmeliakov. Ak sa jeden z nich odpojí od kŕdľa, táto akrobacia sa nepočíta do výkonu (musia rolovať 4 holuby v kŕdli). Je to len šanca pre zostávajúce holuby aby neboli diskvalifikované.

K nebodovanej akrobacii v zápise z preteku uviedol, že poukazuje na kvalitu kŕdľa a slabšiu prácu chovateľa  s kŕdľom. Pri zlepšení  tréningu a plemenárskej práci sa dá odstrániť tento nedostatok. Poukázal na pretek BK u Dávida Hejniša v roku 2010, kedy jeho kŕdeľ mal 515 nebodovanej akrobacie. Toľko akrobacie sme ešte na pretekoch  v KCHVK doposiaľ  nezaznamenali. Poukazuje to na frekventnosť holubov, čo je veľmi dôležitý ukazovateľ akrobacie.

Po diskusii k letovým smerniciam sa rozhodlo, že v zápise o preteku sa bude uvádzať  výpočet priemerného počtu akrobacií na holuba počas preteku. Tento ukazovateľ však nebude braný pri hodnotený do úvahy.  

7. Plán činnosti je priložený k zápisnici. Hlavnou úlohou je zabezpečiť preteky vo výkone pre VK, BK, a ďalšie plemená na území celej SR. Taktiež informovať o dianí v klube prostredníctvom našej webovej stránky a odbornej tlače. b

8. V bode rôzne predseda predniesol žiadosť o priatie do KCHVK Ing. Michala Urbana. Všetci prítomní súhlasili s prijatím.

Predseda predstavil návrhy na miesto konania klubovej výstavy v roku 2016 a to v Košiciach a v Demjate, okr. Prešov. Pri voľbe jednoznačne vyhrala Demjata. Klubová výstava bude v Demjate, okr. Prešov v prvom víkende októbra 2016.

Jozef Karabáš navrhol, aby sme dotovali chovateľov nášho klubu polovicu poplatkov za klietočné na NV v Nitre, lebo malý počet členov klubu vystavuje na NV.  Prítomní s týmto návrhom súhlasili.  

9. Diskusia

Juraj Heržák povedal, že nedokáže zostaviť „veľký kŕdeľ“ na preteky. Uviedol, že chová pomerne veľa rakovníckych kotrmeliakov a birminghamských kotrmeliakov má len niekoľko párov. Navyše nemôže začať chovnú sezónu vo februári, nakoľko je zo Starej Ľubovne. Ak začínal so sezónou skoro, zamrzli mu mláďatá po 12 dni veku.

Viacerí chovatelia mu doporučili, že musí mať v chove viac chovných párov BR a viac mláďat odchovať.

MVDr. Jozef Koreň navrhol zvážiť možnosť zriadenia testovacej stanice kotrmeliakov  pre náš klub.   

František Železník uviedol, že sa veľmi zvýšil počet pernatých aj srstnatých dravcov a ich množstvo je už prehnané. Bolo by potrebné tlačiť na zrušenie ich ochrany aspoň v krátkom období roka.

MVDr. Jozef Tirpák uviedol, že v terajšej dobe sú dravce chránenými druhmi a nie je možné ich žiadnym spôsobom  chytať, likvidovať alebo inak narúšať hniezdne prostredie. Každé zabitie dravca je trestný čin.           

Juraj Heržák uviedol, že v poslednej dobe sa mu z chovu vytratil hlboké rolery. Postupne sa mu vytratili. Jeden sa udusil, jeden zmizol, ďalšieho mu zobral jastrab, ....

MVDr. Jozef Tirpák a MVDr. Jozef Koreň spoločne uviedli, že práve tieto hlboké rolery sa často strácajú. Dokonca niektoré sa v niektorom období chovateľského roku stávajú smrtiakmi. 

Ing. Miloš Košťan uviedol, že podľa neho holuby vedome ovládajú akrobaciu. Pravdepodobne im v niektorom období chýbajú niektoré mikroprvky (nevie však ktoré) a vtedy sa z nich stávaj smrtiaci.

MVDr. Jozef Koreň uviedol, že v čase párenia sa často stáva, že niektoré chovné holuby zrolujú až na zem a zabijú sa. Ak nechal takú holubicu odchovať mladé bez gritu, bola unavená a nemal tendenciu rolovať až na zem.    

Ing. Miloš Košťan

Uviedol, že kotrmeliak vie vopred, že ho pri najbližšom lete čaká rolovanie až na zem. Preto nechce ani vyletieť z holubníka. Aj pri plašení sa zapcháva do dier a budnikov, len aby nemusel vyletieť. Nie je lenivý, hoci sa to tak zdá, len sa obáva nezvládnutia rolovania a pádu na zem. S tým súhlasil aj MVDr. Jozef Koreň.

Ľubomír Farkaš chovateľ VK a takiel uviedol, že má doma kusy, ktoré sú schopné kotrmelcovať aj z 30 cm. Má však aj pár, ktorý nekotrmelcuje, len hladko lieta.  

František Železník k výstavám doporučil, aby holuby jedného plemena boli spolu a nie umiestňované zvlášť.

Matej Beňa navrhol, aby VČS sme robili o niečo neskôr, ako zvyčajne a to u chovateľov, ktorí sú ochotní a majú miesto na také posedenie.               

MVDr. Jozef Koreň navrhol, že VČS v roku 2017 sa uskutoční u neho na Nerešoch, okr. Prešov. Všetci prítomní s tým súhlasili.

Ocenenia odovzdali MVDr. Jozef Tirpák a Ing. Miloš Košťan. Predseda klubu na začiatku vyhodnotenia povedal, že skončením obdobia prvých smerníc pre preteky kotrmeliakov (do 31.12. 2014) sa výbor rozhodol, že zakúpi nový putovný pohár pre každé plemeno. Tieto poháre sponzoroval MVDr. Jozef Tirpák.   

Preteky v roku 2015 vyhral v plemene BK MVDr. Jozef Koreň a tým aj putovný pohár.   

Preteky v plemene VK vyhral MVDr. J. Tirpák, druhé miesto odsadil František Železník, tretie miesto Stanislav Vavrek.

10. Uznesenie pripravil MVDr. Jozef Koreň a aj ho prečítal. Nikto z prítomných nemal návrhy na jeho zmenu, alebo doplnenie. Všetci prítomní ho jednohlasne schválili.

11. VČS ukončil predseda klubu MVDr. Jozef Tirpák a poďakoval prítomným za účasť.        

 

 

 

 

Zápisnica z VČS Klubu chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných          kotrmeliakov orientálneho pôvodu

 

Zápisnica z VČS  zo dňa 16.2. 2014 so začiatkom o  10,00 hod.

VČS konaná v  priestoroch výstavného areálu na ulici Pri pošte  č. 2 v Košiciach - Barci.

VČS viedol predseda klubu MVDr. Jozef TIRPÁK podľa nasledovného programu, prítomnými schváleného jednohlasne.

 

 1. Zahájenie VČS
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti klubu
 4. Vyhodnotenie pretekov za rok 2013
 5. Vyhodnotenie výstav za rok 2013
 6. Správa o finančnom hospodárení
 7. Správa revíznej komisie
 8. Voľba výboru na ďalšie volebné obdobie
 9. Voľba zástupcu do holubárskej komisie SZCH
 10. Prijatie nových letových smerníc platných od roku 2015
 11. Plán činnosti na rok 2014
 12. Rôzne 
 13. Diskusia a odovzdanie ocenení za rok 2013
 14. Uznesenie z VČS
 15. Záver

 

 

Priebeh VČS:

1.

VČS zahájil a prítomných privítal predseda MVDr. J. Tirpák. Zvlášť privítal Borisa Bocka, garanta  nášho klubu. Súčasne ospravedlnil viacerých chovateľov a to Jozefa Hrabala, Stanislava Vavreka, Dávida Hejniša, Mareka Kollára, MVDr. Jozefa Porezaného, MVDr. Jozefa Koreňa a  Róberta Vitáloša.

2.

Do návrhovej a volebnej  komisie boli zvolení Ing. Miloš Košťan a Ján Baník.

3.

Správu o činnosti klubu predniesol predseda MVDr. Jozef Tirpák. Informoval o sústavnom poklese poštu chovateľov vo výstavnej činnosti a aj v pretekárskej činnosti. Upozornil, že pre zvýšenie atraktivity pretekov a žiadostí členov došlo k novelizácii smerníc pre preteky kotrmeliakov. Vyzdvihol reprezentáciu klubu Matejom Beňom v súťaži mladých chovateľov na tému. Môj chov východoslovenského kotrmeliaka. Poukázal na ochranu holubov pred pernatými, srstnatými dravcami a chorobami, ktoré kvárili holuby v minulom roku. Vyzval chovateľov k vyššej aktivite, v  oboch hlavných činnostiach.  

4.

Správu o pretekoch predniesol predseda MVDr. J. Tirpáka. Jej plné znenie ja na klubovej stránke  www.vslkotrmeliak.wbl.sk

5.

Správu predniesol predseda klubu MVDr. J. Tirpák. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

6.

Správu predniesol pokladník klubu Jozef Karabáš.

7.

Revízor sa ospravedlnil z VČS a poslal len správu, ktorá je priložená. .

8.

Po prejednaní  návrhov bol schválený výbor do ďalšieho obdobia v pôvodnom obsadení:

Predseda MVDr. Jozef Tirpák

Tajomník Bc. Marek Kollár

Pokladník  Jozef Karabáš

Revízor MVDr. Jozef Porezaný 

9.

Ing. M. Košťan navrhol na delegáta na aktív holubárskej komisie MVDr. J. Tirpáka, ktorý bol jednohlasne schválený.

10.

Novelu smerníc predniesol predseda a súčasne vysvetlil dôvody zmien všetky ich popísal.  Jej plné znenie je uverejnené na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk Hlasovaním boli tieto smernice prijaté a ich platnosť bude od 1.1. 2015 na návrh predsedu klubu.

11.

Plán činností predniesol predseda MVDr. J. Tirpák. Výstavná činnosť bude zameraná najmä na Klubovú výstavu pri Krajskej výstave v Košiciach v mesiaci október 2014 a pre Západné Slovensko v Lehniciach tak, ako po iné roky. Obošleme aj NV Nitra. V oblasti pretekania sa preteky uskutočnia v mesiacoch jún – október  v plemenách Bk, Vk, v prípade záujmu aj iných plemien na území celej SR.   

12.

V bode rôzne predseda privítal nového člena Ľubomíra Kišša z Prešova. VK chová druhý rok a ich pôvod je z chovu MVDr. Jozefa Tirpáka.  

13.

Ocenenia odovzdal garant klubu Boris Bocko a Jozef Karabáš.

 

Putovný pohár za VK v memoriáli I. Konkoľa  získal po 6. krát MVDr. Jozef Tirpák za 1962 bodov, čo je nový rekord klubu.  

2. miesto  za Vk  v memoriáli I. Konkoľa  získal  MVDr. J. Tirpák za 896 bodov

3. miesto nebolo obsadené.

 

Putovný pohár za Bk v memoriáli I. Konkoľa  získal po 6. krát MVDr. Jozef Koreň za 3056  bodov.  

2. miesto  za Bk  v memoriáli I. Konkoľa  získal Juraj Heržák za 2612 bodov

3. miesto za Bk v memoriáli I. Konkoľa  získal  Juraj Heržák za 1945 bodov

 

Pohár za exteriér nebol udelený.

 

Do diskusie sa zapojil ako prvý Ľubomír Kišš.

- objednávku obrúčok by bolo potrebné viazať na platenie členského poplatku.

Boris Bocko vysvetlil, že obrúčky je možné objednávať  len zo základných organizácií

Ing. M. Košťan navrhol, aby sa zabezpečili peniaze na preplatenie nákladov rozhodcom na preteky. Doposiaľ tieto platíme len zo sponzorských príspevkov.

Boris Bocko navrhol, aby žiadosť o preplatenie nákladov bola adresovaná odbornej holubárskej komisii. Súčasne je potrebné žiadať o podporu pre národné plemeno.

Juraj Heržák sa pýtal čo by sa dalo urobiť viac pre zvýšenie počtu pretekajúcich chovateľov a vystavovateľov. Členom je len druhý rok ale pokles pretekajúcich chovateľov a vystavujúcich je citeľný.

MVDr. J. Tirpák uviedol, že sám nevie, čo by bolo potrebné urobiť aby sa zapojenosť do pretekania a vystavovania zvýšila. Píše články do odborných časopisov, vedie stránku klubu, ktorú pravidelne niekoľko krát ročne aktualizuje,  na preteky chodí vlastným autom a nechce za to peniaze, telefonicky aj mailom vyzýva chovateľov k aktivite, avšak výsledky sa nedostavujú na takej úrovni, ako by sa to dalo očakávať. Súčasne upozornil všetkých prítomných, aby zabezpečili svoje holubníky pred dravcami, aby sa riadne starali o holuby po zdravotnej i zootechnickej stránke, aby sa neopakovali straty z uplynulého roka. Veľa chovateľov totiž prišlo o všetky, alebo o časť svojich holubov.   

14.

Návrh uznesenia prečítal predseda klubu MVDr. J. Tirpák, ktorí všetci prítomní schválili.

15.

Na záver VČS predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poprial im všetko najlepšie do ďalšej sezóny, najmä veľa zdravia, šťastia a chovateľských úspechov.  

 

 

                                                                           Vyhotovil MVDr. J. TIRPÁK  

 

SPRÁVA o hospodárení klubu východoslovenských kotrmeliakov a kotrmeliakov orientálneho pôvodu za rok 2013.

 

Príjem:

 

Zostatok z roku 2012.............................................2,74 €

Výber zo slovenskej sporiteľni ...........................20 €

Členské ...............................................................55 €

Sponzorské od členov klubu................................48 €

Spolu príjmy.....................................................125,74 €

 

Výdaje:

 

Poštovné...............................................................7,60 €

Občerstvenie na výročnú členskú schôdzu.........14,14 €

Poplatok za prenajatú miestnosť na schôdzu......10 €

Spolu výdaje........................................................37,87 €

 

Na účte v slov. sporiteľní k dnešnému dňu........200 €

Hotovosť k dnešnému dňu ..................................0.94 €

 

                                                              Vypracoval:   Karabáš J. pokladník

 

 

 

Rozpočet na rok 2014:

Predpokladané príjmy..........................................100€

Predpokladané výdaje..........................................100€

 

                                                              Vypracoval:  Karabáš J. pokladník

 

 

REVÍZNA SPRÁVA

 

                Revízia sa konala v súlade stanov Slovenského zväzu chovateľov § 18 článok 4, kde sa píše o kontrolnej činnosti hospodárenia a ktorá sa vykonáva vykoná jeden krát ročne. Revíziu hospodárenia KCHVK za rok 2013 vykonal MVDr. Porezaný Jozef za prítomností  pokladníka Jozefa Karabáša. Bol skontrolovaný peňažný denník, ktorý je vedený v súlade stanov. Údaje zapísané v denníku súhlasia s údajmi príjmových a výdajových pokladničných dokladov.

 Bola vykonaná kontrola vkladov a výberov na vkladnej knižke. Výbery s vkladnej knižky boli riadne zapísané do peňažného denníka s uvedeným dôvodom za akým účelom peniaze boli vybrané. Pri kontrole  príjmových a výdajových bločkov bol zistený jeden nedostatok a to, bločky neboli podpísané predsedom klubu. Jedná sa o bločky za rok 2013.

Termín na odstránenie: do 16. 03. 2014.

 

 

                                                                          Vypracoval: MVDr. J. Porezaný

                                                                                    Revízny kontrolor

 

Košice 16.2. 2014

 

 

 

 

 

 

 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu

 

Zápisnica z VČS  zo dňa 17.3. 2013 v čase o 09,30 hod.

VČS konaná v  priestoroch výstavného areálu na ulici Pri pošte  č. 2 v Košiciach - Barci.

VČS viedol predseda klubu MVDr. Jozef TIRPÁK  podľa nasledovného programu, prítomnými schváleného jednohlasne.

 

 1. Zahájenie VČS a oboznámenie s programom
 2. Správa o činnosti klubu – MVDr. J. Tirpák
 3. Vyhodnotenie pretekov za rok 2010 – MVDr. J. Tirpák
 4. Vyhodnotenie výstav za rok 2010 tajomník MVDr. J. Tirpák 
 5. Správa o finančnom hospodárení pokladník Jozef Karabáš 
 6. Plán činnosti na rok 2012
 7. Rôzne
 8. Diskusia a odovzdanie ocenení za rok 2012
 9. Uznesenie z VČS
 10. Záver

 

 

 

Priebeh VČS:

1. Zahájenie VČS a oboznámenie s programom

VČS zahájil a prítomných privítal predseda MVDr. J. Tirpák

2. Správa o činnosti klubu – MVDr. J. Tirpák

Správu o činnosti klubu predniesol predseda MVDr. Jozef Tirpák. Informoval o činnosti výboru a celého klubu. Poukázal na čiastočné nesplnenie plánu, najmä na zapojenie len jedného chovateľa Bk do súťaže a malého množstva chovateľov Vk zapojených do pretekov. Preteky sa uskutočnili len na území Vsl. kraja.  Predniesol žiadosť ZO SZCH Lehnice a ZO SZCH Demjata o usporiadanie klubovej  výstavy.  Znova žiadal členov o získavanie nových členov.

4. Vyhodnotenie pretekov za rok 2012 – MVDr. J. Tirpák

Správu o vyhodnotení pretekov predniesol predseda klubu MVDr. J. Tirpák. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

5. Vyhodnotenie výstav za rok 2012 tajomník MVDr. J. Tirpák

Vyhodnotenie výstav predniesol tajomník klubu MVDr. Jozef Tirpák, nakoľko Marek Kollár sa nezúčastnil VČS. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

 

6. Správa o finančnom hospodárení pokladník Jozef Karabáš 

Správu predniesol pokladník klubu Jozef Karabáš. Je priložená k tejto zápisnici.  

7. Plán činnosti na rok 2012

Plán činností predniesol predseda MVDr. J. Tirpák. Tento je priložený k zápisnici.

Ing. Miloš Košťan navrhol, aby pri výstave v Demjate bola usporiadaná členská schôdza s diskusiou na tému zmena smerníc na preteky kotrmeliakov a zjednotenie pohľadu na štandard plemena. Zlepšiť publikačnú činnosť. Plán bol schválený všetkými prítomnými.    

8. Rôzne

V bode rôzne bol prijatý nový člen Martin Józan.  

Predseda klubu informoval o zaslaní štandardu do Českej republiky ešte 16.2. 2012 a aj v uplynulom roku neboli niektoré VK posúdené v ČR a tak znova bol tento zaslaný prostredníctvom Svätozára Polereckého.

Informoval aj o preložení štandardu do maďarčiny. Po jeho kontrole a správnosti prekladu bude zaslaný do Budapešti na chovateľský zväz Maďarska.

Požiadal chovateľov o aktuálne fotografie VK k už napísanému článku do českého Chovatele.

Predseda klubu prečítal žiadosť o vyradenie niektorých posudzovateľov z posudzovania VK na vrcholných výstavách. Po prečítaní MVDr. Koreň navrhol vypustenie mien posudzovateľov a premenovanie na sťažnosť. Tieto pripomienky budú zapracované do sťažnosti. Potom sa rozprúdila diskusia.

Diskusia

Do diskusie sa zapojili viacerí chovatelia:

Ing. Miloš Košťan, MVDr. Jozef Tirpák, MVDr. Jozef Koreň, František Železník, Ján Baník rozbehli diskusiu na hodnotenie výkonu kotrmeliakov. Návrh znel, aby sa hodnotil aj  „estetický zážitok“. Návrhy zneli, aby sa hodnotila kvalita kotrmelcovania, čiže razancia akrobacie a dĺžka šnúr. Mohli by sa body vo výkone násobiť koeficientom od 0 – 2. Treba bezprostredne po závode presne určiť koeficient, ktorým sa vynásobí výkon v bodoch. Bude potrebné stanoviť rozpätie tohto koeficientu a presné hodnotenie pre jednotlivé úrovne koeficientu. Všetci prítomní boli požiadaní aby svoje návrhy a pripomienky si zapísali a nahlásili predsedovi na mail, alebo telefonicky.

MVDr. Koreň uviedol, že preteky BK sa lietajú s kŕdľami v počte 20, 11,  5 a 3 ks. Všetky tieto preteky sú rozlične hodnotené. Svetový pohár sa lieta s  11 ks a sú hodnotené všetky holuby ako jednotlivci. 20 členný kŕdeľ sa lieta v Anglicku a hodnotí sa výkon kŕdľa ako celku. My lietame na výkon kŕdľa s piatimi holubami. Klub akrobatických holubov lieta na tri holuby. My hodnotíme akrobaciu desiatimi bodmi a oni jedným bodom. Takto nie je možné porovnať výkony jednotlivých kŕdľov. Treba zvážiť zmenu hodnotenia kotrmeliakov.

MVDr. J. Koreň hovoril, že pripravuje knihu pre chovateľov birminghamských kotrmeliakov, ktorú pre členov vytlačíme, alebo ju necháme v elektronickej podobe.

Pri ďalšej diskusii chovatelia rozoberali výsledky chovu kotrmeliakov, najmä pravdepodobnosť narodenia výborných kotrmeliakov, ovplyvňovanie ich výkonu, zostavovanie pretekárskeho kŕdľa,  problémy s pažravosťou Vk a priberaním, čo spôsobuje znižovanie výkonu jednotlivcov. Takých treba vyradiť z chovu.

Zmena smerníc na preteky bude formovať výkon plemena Vk a iných kotrmeliakov pomaly ale isto. Preto zmeny treba veľmi dobre zvážiť. To však môže mať aj vplyv na exteriér plemena. Znova sa ukázala potreba ďalšej členskej schôdze s ukážkou najlepších holubov a holubíc. Ing. Košťan, Karabáš a MVDr. Koreň uviedli, že kotrmeliaky by mali byť drobné s prsiami, ktoré neprevyšujú krídla v ramennom ohybe. MVDr. Tirpák uviedol, že mal v roku 2010 vo víťaznom kŕdli 4 drobné holubice, ale v tomto roku mal vo víťaznom kŕdli  3 samcov a 2 samice, ktoré boli veľké a i napriek tomu mali výborný výkon.  

Odovzdanie ocenení za rok 2012

Putovný pohár za Vk v roku 2012 v memoriáli I. Konkoľa  získal  MVDr. Jozef Tirpák za 1887 bodov, čo je nový rekord klubu. 

2. miesto  za Vk  v memoriáli I. Konkoľa  získal Matej Beňa za 1159 bodov

3. miesto za Vk v memoriáli I. Konkoľa  získal Ing. Miloš Košťan za 929 bodov

Putovný pohár za Bk v roku 2011 získal MVDr. Jozef Koreň za 913 bodov.

 

Jozef Karabáš

- navrhol obmedziť dĺžku preteku.

MVDr. Koreň uviedol, že dĺžka preteku by sa mohla skrátiť, ale nie na menej ako 1 hodinu.

MVDr. J. Tirpák sa k tomu pripojil a odôvodnil to tým, že Vk je roler a nie jednoduchý kotrmeliak. Roleri musia lietať viac ako 1 hodinu. Navyše by sme museli viac pracovať na ovládaní holubov, aby chovateľ po skončení preteku vedel stiahnuť kŕdeľ do holubníka  

František Železník uviedol že do smerníc treba zakomponovať klauzulu, aby pretek nezačínal vypustením holubov, ale vtedy, keď to odštartuje chovateľ. 

MVDr. J. Tirpák požiadal prítomných, aby sa zapojili do pretekov kotrmeliakov v čo najväčšom počte, aby si každý pripravil svoje návrhy na zmenu smerníc a aby sme sa zapojili do výstavnej činnosti všetci a tak reprezentovali náš klub.

9. Uznesenie z VČS

MVDr. J. Koreň predložil návrh uznesenia, ktorý doplnil podľa pripomienok prítomných. Predložený návrh bol jednohlasne schválený a je prílohou tejto zápisnice. 

10. Záver

Na záver VČS predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poprial im všetko najlepšie do ďalšej sezóny, najmä veľa zdravia, šťastia a chovateľských úspechov. V závere tajomník klubu vyhotovil fotodokumentáciu.

 

 

                                                                           Vyhotovil MVDr. J. TIRPÁK  

 

 

 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu

 

Zápisnica z VČS  zo dňa 4.3. 2012 v čase o 09,00 hod.

VČS konaná v  priestoroch výstavného areálu na ulici Pri pošte  č. 2 v Košiciach - Barci.

VČS viedol predseda klubu MVDr. Jozef TIRPÁK  podľa nasledovného programu, prítomnými schváleného jednohlasne.

 

1.      Zahájenie VČS a oboznámenie s programom

 

2.      Voľba návrhovej komisie   

3.      Správa o činnosti klubu – MVDr. J. Tirpák

4.      Vyhodnotenie pretekov za rok 2010 – MVDr. J. Tirpák

5.      Vyhodnotenie výstav za rok 2010 tajomník Marek Kollár

 

6.      Správa o finančnom hospodárení pokladník Jozef Karabáš 

7.      Správa revíznej komisie – MVDr. Jozef Porezaný

8.      Plán činnosti na rok 2012

9.      Rôzne

10.  Diskusia a odovzdanie ocenení za rok 2012

11.  Uznesenie z VČS

12.  Záver

 

 

Priebeh VČS:

1.

VČS zahájil a prítomných privítal predseda MVDr. J. Tirpák

2.

MVDr. J. Tirpák navrhol do komisie MVDr. Jozefa Koreňa a Davida Hejniša, ktorých prítomný jednohlasne zvolili.

3.

Správu o činnosti klubu predniesol predseda MVDr. Jozef Tirpák. Informoval o činnosti výboru a celého klubu. Poukázal na čiastočné nesplnenie plánu, najmä na zapojenie Bk a iných plemien do pretekov. Predniesol žiadosť ZO SZCH Lehnice o usporiadanie klubovej  výstavy. Navrhol usporiadanie špeciálnej výstavy v Košiciach. Znova žiadal členov o získavanie nových členov.

4.

Správu o vyhodnotení pretekov predniesol predseda klubu MVDr. J. Tirpák. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

5.

Vyhodnotenie výstav predniesol tajomník klubu Marek Kollár. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

6.

Správu predniesol pokladník klubu Jozef Karabáš. Súčasne navrhol zvýšiť členský príspevok na 5 eur na člena a požiadal prítomných, aby prispeli na činnosť klubu sponzorským príspevkom. Túto možnosť viacerí členovia aj hneď využili. Návrh bol jednomyseľne prijatý.   

7.

Plán činností predniesol predseda MVDr. J. Tirpák. Výstavná činnosť bude zameraná najmä na Klubovú výstavu v Lehniciach v čase o 21 – 23. 9. 2012 a bude slúžiť viac pre členov zo Západného Slovenska. Účasť na nej prisľúbili aj členovia z ostatnej časti Slovenska, pričom ich zvoz sa zrealizuje spoločne autom, alebo autobusom podľa počtu zvierat. Zvieratá bude potrebné prihlásiť do konca augusta. 

Špeciálna výstava bude zorganizovaná pri 2. Východoslovenskej výstave v Košicach v termíne 20. – 21.10. 2012.

Celoštátna výstava v Nitre v termíne 10.-11.11. 2012

Európska výstav v lipsku v termíne 7. 9. 12. 2012.

Preteky v akrobatickom výkone sa uskutočnia v mesiacoch júl – október 2012 v plemenách VK, Bk, a Dk.

Zlepšiť publikačnú činnosť. Plán bol schválený všetkými prítomnými.     

8.  

V bode rôzne boli prijatí noví členovia MCH Matej Beňa a Michal Petra a Juraj Heržák, ktorí aj boli prijatí.

Predseda klubu upozornil, že dňa 8.11. 1992 bol založený Klub chovateľov orientálnych kotrmeliakov, ktorý  po uznaní Vk bol premenovaný v roku 2002 na KCHVK. Zhrnul históriu až do dnešných čias a spomínal na všetky dôležité míľniky v jeho trvaní. Prítomní navrhli, aby bol spracovaný a zaslaný článok k tomuto výročiu do časopisu Chovateľ.

Predseda klubu uviedol, že spracováva článok o pôvode a súčasnosti VK do českého Chovatele. 

Taktiež predložil aj prípis, z ktorého vyplýva, že klub zaslal ČSCH Praha opečiatkovaný platný štandard Vk, nakoľko viacerí českí chovatelia toto plemeno chovajú a nie je posudzované  Súčasne informoval, že toto plemeno bola zapísané zo zoznamu plemien holubov EE.

 

9. 

Putovný pohár za Vk v memoriáli I. Konkoľa  získal  Ing. Miloš Košťan za 1301 bodov.  

2. miesto  za Vk  v memoriáli I. Konkoľa  získal Jozef Karabáš  za 890 bodov

3. miesto za Vk v memoriáli I. Konkoľa  získal MVDr. J. Tirpák za 646 bodov

 

Putovný pohár za Bk v roku 2011 nezískal nikto, lebo nik nepretekal s týmto plemenom.

 

Do diskusie sa zapojili viacerí chovatelia:

MVDr. J. Tirpák

- informoval o priebehu pretekov, najmä o hodnotení akrobacie.   

- navrhol súhlasiť s klubovou výstavou v Lehniciach, spôsob dopravy (auto alebo autobus) a termín ukončenia prihlášok na 31.8.2012. Ponúkol s, že s holubami pôjde autom on. Záujem o vystavovanie: Leško, Tirpák, Hejniš, Karabáš, Železník, Beňa.  

- vyjadril sa k dĺžke preteku a nesúhlasil s obmedzením na 20 minút a poukázaním na zaradenie VK (všestranný roler).  

Jozef Karabáš

- navrhol obmedziť dĺžku preteku na 20 minút a po nesúhlasnom stanovisku prítomných navrhol rozčleniť pretek na povinných 20 minút a ostatok vyhodnocovať s iným množstvom predelených bodov. MVDr. J. Tirpák ho požiadal, aby do ďalšej VČS spracoval návrh, ako by si predstavoval hodnotenie. Taktiež požiadal ostatných členov, aby vypracovali  vlastný návrh na zmenu smerníc.  

- navrhol, aby sme vyhodnotili pri pretekoch aj jednotlivcov. Po objasnení spôsobu hodnotenia Bk v VB a na svete MVDr. J. Koreňom zmenil sčasti svoj názor. Po všeobecnej diskusii prítomných sa dohodli na tom, že v roku 2012 sa uskutoční aj hodnotenie jednotlivcov, ak bude záujem. Výbor spracuje smernice na hodnotenie. Bude možné pretekať s 5 členným kŕdľom a jeden holub bude označený, ktorého samostatne bude hodnotiť  jeden rozhodca. Bude možné aj pretekanie s jedným holubom, v kŕdli v ktorom nebudú hodnotené iné holuby. Pri pretekaní sa bude hodnotiť samostatne počet bodovaných akrobacií, dĺžka výška letu a samostatne akrobacia. V tejto sa bude hodnotiť začiatok, priebeh aj ukončenie akrobacie. Hodnotenie kŕdľov s nemení.    

Boris Bocko – člen P RR SZCH a súčasne garant nášho klubu podal informáciu z ústredia. Uviedol, že Ing. Matiáša odvolali z funkcie predsedu zväzu neoprávnene a zvažujú sa možnosti podania súdneho konania, prípadne odtrhnutia sa od Bratislavy. Informoval o 2. Východoslovenskej výstave v Košiciach a ponúkol možnosť usporiadať špeciálnu výstavu pri tejto výstave, čo všetci prítomní podporili.

František Železník, súhlasil s hodnotením jedného holuba s upozornením, aby boli dopracované smernice na pretekanie s jednotlivcom. Doporučil. Aby tieto smernice boli zverejnené čo najskôr.

Na tieto diskusné príspevky zareagoval MVDr. Jozef Koreň

- uviedol, že smernice vypracoval ešte v roku 2002, pričom čerpal informácie zo smerníc klubu letúnov a ďalších smerníc platných v Európe. Zohľadnil pritom tradíciu chovu akrobatických holubov na našom území. Smernice však nemôžu byť dogmou. Ak je to potrebné pre zlepšenie chovu kotrmeliakov, treba ich zmeniť. Každá zmena musí priniesť zlepšenie akrobatického a letového výkonu.

- potvrdil, že VK, Bk najlepší výkon poskytujú v kŕdli 5 – 7 holubov, pričom kŕdeľ o 7 kusoch a viac, je náročný na postreh a skúsenosti hodnotiteľa. Preto je najvhodnejší 5 členný kŕdeľ.  

- popísal hodnotenie preteku jednotlivcov u Bk vo VB. Súhlasil, že hodnotenie jednotlivcov môže priniesť oživenie do pretekov a môže zvýšiť záujem chovateľov a pretekanie. Aj pre preteky jednotlivcov je potrebné vypracovať smernice.  

- preteky v našom klube jednoznačne treba udržať. Okrem klubu chovateľov letúnov, nie je klub, ktorý by sa zaoberal letovým výkonom.   

- spomenul aj preteky na letovú klietku, ale tam je potrebná drezúra a výkon závisí veľmi od šťastia.   

10.

MVDr. J. Koreň za návrhovú komisiu uviedol, že VČS sa zúčastnilo 16 členov klubu a hosť Boris Bocko. Predložil návrh uznesenia, ktorý doplnil podľa pripomienok prítomných. Predložený návrh bol jednohlasne schválený. 

11.

Na záver VČS predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poprial im všetko najlepšie do ďalšej sezóny, najmä veľa zdravia, šťastia a chovateľských úspechov. V závere tajomník klubu vyhotovil fotodokumentáciu.

 

                                                                           Vyhotovil MVDr. J. TIRPÁK  

 

 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu

 

Zápisnica z VČS  zo dňa 20.3. 2011 v čase o 09,30 hod.

VČS konaná v  priestoroch výstavného areálu na ulici Pri pošte  č. 2 v Košiciach - Barci.

VČS viedol predseda klubu MVDr. Jozef TIRPÁK  podľa nasledovného programu, prítomnými schváleného jednohlasne.

 

1.      Zahájenie VČS a oboznámenie s programom

 

2.      Spomienka na  zomrelého Ladislava Béreša  

3.      Správa o činnosti klubu – MVDr. J. Tirpák

4.      Vyhodnotenie pretekov za rok 2010 – MVDr. J. Tirpák

5.      Vyhodnotenie výstav za rok 2010 tajomník Marek Kollár

 

6.      Správa o finančnom hospodárení pokladník Jozef Karabáš 

7.      Plán činnosti na rok 2011

8.      Rôzne

9.      Diskusia a odovzdanie ocenení za rok 2010

10.  Uznesenie z VČS

11.  Záver

 

Priebeh VČS:

1.

VČS zahájil a prítomných privítal predseda MVDr. J. Tirpák

2.

MVDr. J. Tirpák oboznámil prítomných, že dňa 16.3. 2011 sme sa rozlúčili s Ladislavom Bérešom, zakladajúcim členom KCHVK, dlhoročných chovateľom VK, BK, DK, a mnohých ďalších plemien holubov. Požiadal prítomných o minútu ticha, ktorou si uctili jeho pamiatku.

3.

Správu o činnosti klubu predniesol predseda MVDr. Jozef Tirpák. Informoval o činnosti výboru a poukázal na správy o pretekoch, výstavnej činnosti a správy pokladníka. Požiadal o spoluprácu ostatných členov klubu pri vypracovaní perokresby postavy ideálneho Vk, ktorého použije klub neskôr pri propagácii Vk na výstavách a pri príprave znaku (emblému) KCHVK. Je potreba rozšíriť rady chovateľov  plemien v našom klube

4.

Správu predniesol predseda klubu MVDr. J. Tirpák. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

5.

Správu predniesol tajomník klubu Marek Kollár. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

6.

Správu predniesol pokladník klubu Jozef Karabáš.

7.

Plán činností predniesol predseda MVDr. J. Tirpák. Výstavná činnosť bude zameraná najmä na Klubovú výstavu v Demjate, okr. Prešov v októbri 2011, Celoštátna výstav mláďat holubov Košice a Celoštátna výstav Nitra. V oblasti pretekania sa preteky uskutočnia v mesiacoch jún – október a plán je v Bk, Vk, a Dk. Na území celej SR.    

8. a 9.

Ocenenia odovzdal predseda MVDr. J. Koreň a Jozef Karabáš.

 

Putovný pohár za VK v memoriáli I. Konkoľa  získal Stanislav Vavrek za 1119 bodov

2. miesto  za Vk  v memoriáli I. Konkoľa  získal Jozef Karabáš  za 517 bodov

3. miesto za Vk v memoriáli I. Konkoľa  získal MVDr. J. Tirpák za 429 bodov

 

Putovný pohár za Bk v memoriáli I. Konkoľa  získal Ján Baník za 3551 bodov rekord

2. miesto  za Bk  v memoriáli I. Konkoľa  získal MVDr. Jozef Koreň  za 3329 bodov

3. miesto za Bk v memoriáli I. Konkoľa  získal MVDr. Jozef Koreň za 1389 bodov

 

Pohár za exteriér po návrhu Jozefa Karabáša a súhlase všetkých prítomných  získal Róbert  Vitaloš za vystavené holuby, zisk titulu víťaza výstavy v Lehniciach a propagáciu Vk.

 

Do diskusie sa zapojil ako prvý MVDr. J. Koreň, dlhodobo pracuje v Anglicku

- preteky kotrmeliakov v Anglicku posudzuje víťaz z predchádzajúceho roku

- akrobacia pri preteku Bk anglosaským spôsobom sa hodnotí pri preteku kŕdľov hodnotením počtu naraz kotrmelcujúcich holubov, po prepočte koeficientom.

- hodnotiť sa môžu aj samostatne lietajúce holuby, kde sa hodnotí štýl akrobacie.

- upozornil, že je potrebné vedieť históriu vzniku plemien, klubu a poučiť sa z tohto vývoja.

- čo sa týka ďalšieho pôsobenia v pretekoch, je možné sa hrať na vlastnom piesočku, alebo pripojiť sa k európskemu klubu  EFU a pretekať s troma holubami, alebo ísť anglosaským spôsobom s 20 holubami. Bude pravdepodobne potrebné zmeniť aj hodnotenie z 10 bodov na 1 bod za jednu šnúru akrobacie.

- spomenul, že výborný pretekár nemusí byť výborný chovný holub, treba zvážiť jeho všetky vlastnosti, týkajúce sa akrobacie a ochoty lietať   

- spomenul si aj na Laca Béreša, výnimočného dlhoročného chovateľa akrobatických a iných holubov,  ktorý od neho zobral viacej holuby a dokázal z nich vychovať pretekárov, ktorí dokázali „držať krok“ s budapeštianskými letúnmi vo výške a ešte aj dobre kotrmelcovať.

 

MVDr. Jozef Tirpák uviedol, že sú návrhy na obmedzenie dĺžky preteku na 20 – 30 minút, lebo preteky u jedného chovateľa trvajú pomerne dlho.

- naopak predniesol svoj názor, že Vk a Bk sú zaradení ako rolere, čiže musia byť schopní odlietať 1 hodinu bez prerušenia.

- čo sa týka počtu holubov v preteku, plemenám Vk a aj Bk vyhovuje najviac 5 členný  kŕdeľ. Pri menšom počte lietajú kratšie, často mimo kŕdeľ a pri väčšom počte sa stráca prehľad o výkone jednotlivých holubov.

 

Jozef Karabáš podporil skrátenie dĺžky preteku na 20 alebo 30 minút, lebo preteky u jedného chovateľa trvajú pomerne dlho a potom niektoré preteky sa uskutočnia až v neskorej jeseni.

- prihováral sa za to, aby sa holubom počítala aj akrobacia mimo kŕdľa, aspoň s nižším bodovým ohodnotením za jednu šnúru akrobacie

- aj Vk vedia predviesť razantnú akrobaciu, tak ako Bk

 

Milan Leško požiadal, aby dĺžka preteku nebola neobmedzovaná

- uviedol, že stratil viacero holubov, ktoré mu zobrali pernatí dravci, pridal sa k nemu Agim Gashi, ten stratil za minulý rok okolo 70 holubov, čo sťažuje tréning a chov holubov

 

František Železník, doporučil ohodnotiť pretek  bodmi za dĺžku letu a pretek neobmedzovať

- navrhol začať pretek až vtedy, keď ho odštartuje chovateľ a nie vypustením holubov.  

- počudoval sa nad tým, že Slováci radšej chovajú zahraničné plemená a nie naše vlastné

- navrhol, aby RR SZCH, poskytovala dotácie len národným plemenám a nie zahraničným

Ing. Miloš Košťan

- je potreba vypracovať v spolupráci všetkých členov klubu perokresbu ideálneho Vk a z tejto vyhotoviť plagát a  použiť ho pri propagácii našich plemien na  výstavách všetkých úrovní    

- treba rozlišovať pôvod a výkon plemien Vk a Bk a toto zohľadňovať  pri hodnotení holubov týchto plemien v pretekoch.

- Vk treba opatrne kŕmiť, lebo majú tendenciu pribrať

- je potrebné venovať veľkú pozornosť taktike výberu holubov do pretekárskeho kŕdľa. Kŕdeľ má svoj „život“ a musí dlhší čas lietať  a bývať spolu, aby bol schopný predviesť svoj optimálny výkon. 

- ak chceme obmedziť dĺžku preteku, potom musíme sa naučiť pracovať s vábnikmi (dropermi), aby sme dokázali po skončení preteku privolať  kŕdeľ k zosadnutiu. Ak to nebudeme robiť, je zbytočné obmedzovať dĺžku preteku.

- kŕdeľ s piatimi holubami najviac vyhovuje našim plemenám

- viac holubov v kŕdli je ťažšie posudzovať a plemenu Vk nevyhovuje väčší počet holubov v kŕdli

- žiadal presne charakterizovať, kedy holuby ešte lietajú v kŕdli a kedy už nie, holuby však pri preteku musia lietať v kŕdli, aby bolo možné ich správne hodnotiť

- pod pestrosťou akrobacie rozumie aj samostatný kotrmelec medzi šnúrami kotrmelcov, čo pri pretekoch podľa smerníc KCHVK sa neráta ako pestrá akrobacia, len ako nehodnotená akrobacia.

- je potrebné presne popísať jednotlivé akrobatické prvky a zaradiť ich medzi hodnotené, resp. nehodnotené

- nastolil otázku prečo sa v niektorom štádiu tréningu, niektoré holuby pri akrobacii spadnú na zem, resp. sa zabijú a či je možné ich nejako ovplyvniť   

 

Na tieto diskusné príspevky zareagoval MVDr. Jozef Koreň

- naše holuby vo výkone sú porovnateľné s holubami ostatných chovateľov v Európe

- treba sa len rozhodnúť či požiadame o členstvo v EFU.  Treba sa už posunúť ďalej.

- pretekanie s 20 holubami je veľmi náročné, pomerne nevhodné pre naše plemená a v tak veľkom kŕdli sú aj holuby, ktoré sa len „vezú“. Aj samotní Angličania mu priznali, že je to veľa holubov a je to zbytočne veľký počet holubov v kŕdli, pri znížení počtu holubov by možno výkon bol krajší. Je to veľmi náročný spôsob pretekania, ale je rozšírený po celom svete (Svetový pohár). Angličania sú však veľmi konzervatívni a pretekajú tak dlhé roky.

- súhlasil s Ing. Košťanom, že akrobatické holuby treba pozorovať a využiť pre prospech výkonu tieto zistenia

- taktiež zostavu pretekárskeho kŕdľa je potrebné pred pretekmi nemeniť, lebo nepredvedú optimálny výkon. 

 

Taktiež zareagoval aj MVDr. J. Tirpák, ktorý prezentoval platné smernice, upresnil čo je podľa nich hodnotená a nehodnotená akrobacia, čo sa rozumie pod pestrou akrobaciou Upozornil prítomných, aby si preštudovali  smernice na stránke klubu.  

10.

Návrh uznesenia prečítal predseda klubu MVDr. J. Tirpák, ktorí všetci prítomní schválili

11.

Na záver VČS predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poprial im všetko najlepšie do ďalšej sezóny, najmä veľa zdravia, šťastia a chovateľských úspechov. V závere tajomník klubu vyhotovil fotodokumentáciu.

 

                                                                           Vyhotovil MVDr. J. TIRPÁK  

 

 

Klub chovateľov východoslovenských kotrmeliakov a ostatných kotrmeliakov orientálneho pôvodu

 

Zápisnica z VČS  zo dňa 20.3. 2011 v čase o 09,30 hod.

VČS konaná v  priestoroch výstavného areálu na ulici Pri pošte  č. 2 v Košiciach - Barci.

VČS viedol predseda klubu MVDr. Jozef TIRPÁK  podľa nasledovného programu, prítomnými schváleného jednohlasne.

 

1.      Zahájenie VČS a oboznámenie s programom

 2.      Spomienka na  zomrelého Ladislava Béreša  

3.      Správa o činnosti klubu – MVDr. J. Tirpák

4.      Vyhodnotenie pretekov za rok 2010 – MVDr. J. Tirpák

5.      Vyhodnotenie výstav za rok 2010 - tajomník Marek Kollár

 6.      Správa o finančnom hospodárení - pokladník Jozef Karabáš 

7.      Plán činnosti na rok 2011

8.      Rôzne

9.      Diskusia a odovzdanie ocenení za rok 2010

10.  Uznesenie z VČS

11.  Záver

 

 Priebeh VČS:

1.

VČS zahájil a prítomných privítal predseda MVDr. J. Tirpák

2.

MVDr. J. Tirpák oboznámil prítomných, že dňa 16.3. 2011 sme sa rozlúčili s Ladislavom Bérešom, zakladajúcim členom KCHVK, dlhoročných chovateľom VK, BK, DK, a mnohých ďalších plemien holubov. Požiadal prítomných o minútu ticha, ktorou si uctili jeho pamiatku.

3.

Správu o činnosti klubu predniesol predseda MVDr. Jozef Tirpák. Informoval o činnosti výboru a poukázal na správy o pretekoch, výstavnej činnosti a správy pokladníka. Požiadal o spoluprácu ostatných členov klubu pri vypracovaní perokresby postavy ideálneho Vk, ktorého použije klub neskôr pri propagácii Vk na výstavách a pri príprave znaku (emblému) KCHVK. Je potreba rozšíriť rady chovateľov  plemien v našom klube

4.

Správu predniesol predseda klubu MVDr. J. Tirpák. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

5.

Správu predniesol tajomník klubu Marek Kollár. Kompletná správa je priložená k zápisnici a súčasne zverejnená na stránke klubu www.vslkotrmeliak.wbl.sk

6.

Správu predniesol pokladník klubu Jozef Karabáš.

7.

Plán činností predniesol predseda MVDr. J. Tirpák. Výstavná činnosť bude zameraná najmä na Klubovú výstavu v Demjate, okr. Prešov v októbri 2011, Celoštátna výstav mláďat holubov Košice a Celoštátna výstav Nitra. V oblasti pretekania sa preteky uskutočnia v mesiacoch jún – október a plán je v Bk, Vk, a Dk, na území celej SR.    

8. a 9.

Ocenenia odovzdal predseda MVDr. J. Tirpák  a Jozef Karabáš.

 

Putovný pohár za VK v memoriáli I. Konkoľa  získal Stanislav Vavrek za 1119 bodov

2. miesto  za Vk  v memoriáli I. Konkoľa  získal Jozef Karabáš  za 517 bodov

3. miesto za Vk v memoriáli I. Konkoľa  získal MVDr. J. Tirpák za 418 bodov

 

Putovný pohár za Bk v memoriáli I. Konkoľa  získal Ján Baník za 3551 bodov rekord KCHVK

2. miesto  za Bk  v memoriáli I. Konkoľa  získal MVDr. Jozef Koreň  za 3329 bodov

3. miesto za Bk v memoriáli I. Konkoľa  získal MVDr. Jozef Koreň za 1389 bodov

 

Pohár za exteriér po návrhu Jozefa Karabáša a súhlase všetkých prítomných  získal Róbert  Vitaloš za vystavené holuby, zisk titulu víťaza výstavy v Lehniciach a propagáciu Vk.

 

Do diskusie sa zapojil ako prvý MVDr. J. Koreň, dlhodobo pracuje v Anglicku

- preteky kotrmeliakov v Anglicku posudzuje víťaz z predchádzajúceho roku

- akrobacia pri preteku Bk anglosaským spôsobom sa hodnotí pri preteku kŕdľov hodnotením počtu naraz kotrmelcujúcich holubov, po prepočte koeficientom.

- hodnotiť sa môžu aj samostatne lietajúce holuby, kde sa hodnotí štýl akrobacie.

- upozornil, že je potrebné vedieť históriu vzniku plemien, klubu a poučiť sa z tohto vývoja.

- čo sa týka ďalšieho pôsobenia v pretekoch, je možné sa hrať na vlastnom piesočku, alebo pripojiť sa k európskemu klubu  EFU a pretekať s troma holubami, alebo ísť anglosaským spôsobom s 20 holubami. Bude pravdepodobne potrebné zmeniť aj hodnotenie z 10 bodov na 1 bod za jednu šnúru akrobacie.

- spomenul, že výborný pretekár nemusí byť výborný chovný holub, treba zvážiť jeho všetky vlastnosti, týkajúce sa akrobacie a ochoty lietať   

- spomenul si aj na Laca Béreša, výnimočného dlhoročného chovateľa akrobatických a iných holubov,  ktorý od neho zobral viacej holuby a dokázal z nich vychovať pretekárov, ktorí dokázali „držať krok“ s budapeštianskými letúnmi vo výške a ešte aj dobre kotrmelcovať.

 

MVDr. Jozef Tirpák uviedol, že sú návrhy na obmedzenie dĺžky preteku na 20 – 30 minút, lebo preteky u jedného chovateľa trvajú pomerne dlho.

- naopak predniesol svoj názor, že Vk a Bk sú zaradení ako rolere, čiže musia byť schopní odlietať 1 hodinu bez prerušenia.

- čo sa týka počtu holubov v preteku, plemenám Vk a aj Bk vyhovuje najviac 5 členný  kŕdeľ. Pri menšom počte lietajú kratšie, často mimo kŕdeľ a pri väčšom počte sa stráca prehľad o výkone jednotlivých holubov.

 

Jozef Karabáš podporil skrátenie dĺžky preteku na 20 alebo 30 minút, lebo preteky u jedného chovateľa trvajú pomerne dlho a potom niektoré preteky sa uskutočnia až v neskorej jeseni.

- prihováral sa za to, aby sa holubom počítala aj akrobacia mimo kŕdľa, aspoň s nižším bodovým ohodnotením za jednu šnúru akrobacie

- aj Vk vedia predviesť razantnú akrobaciu, tak ako Bk

 

Milan Leško požiadal, aby dĺžka preteku nebola neobmedzovaná

- uviedol, že stratil viacero holubov, ktoré mu zobrali pernatí dravci, pridal sa k nemu Agim Gashi, ten stratil za minulý rok okolo 70 holubov, čo sťažuje tréning a chov holubov

 

František Železník, doporučil ohodnotiť pretek  bodmi za dĺžku letu a pretek neobmedzovať

- navrhol začať pretek až vtedy, keď ho odštartuje chovateľ a nie vypustením holubov.  

- počudoval sa nad tým, že Slováci radšej chovajú zahraničné plemená a nie naše vlastné

- navrhol, aby RR SZCH, poskytovala dotácie len národným plemenám a nie zahraničným

 

Ing. Miloš Košťan

- je potreba vypracovať v spolupráci všetkých členov klubu perokresbu ideálneho Vk a z tejto vyhotoviť plagát a  použiť ho pri propagácii našich plemien na  výstavách všetkých úrovní    

- treba rozlišovať pôvod a výkon plemien Vk a Bk a toto zohľadňovať  pri hodnotení holubov týchto plemien v pretekoch.

- Vk treba opatrne kŕmiť, lebo majú tendenciu pribrať

- je potrebné venovať veľkú pozornosť taktike výberu holubov do pretekárskeho kŕdľa. Kŕdeľ má svoj „život“ a musí dlhší čas lietať  a bývať spolu, aby bol schopný predviesť svoj optimálny výkon. 

- ak chceme obmedziť dĺžku preteku, potom musíme sa naučiť pracovať s vábnikmi (dropermi), aby sme dokázali po skončení preteku privolať  kŕdeľ k zosadnutiu. Ak to nebudeme robiť, je zbytočné obmedzovať dĺžku preteku.

- kŕdeľ s piatimi holubami najviac vyhovuje našim plemenám

- viac holubov v kŕdli je ťažšie posudzovať a plemenu Vk nevyhovuje väčší počet holubov v kŕdli

- žiadal presne charakterizovať, kedy holuby ešte lietajú v kŕdli a kedy už nie, holuby však pri preteku musia lietať v kŕdli, aby bolo možné ich správne hodnotiť

- pod pestrosťou akrobacie rozumie aj samostatný kotrmelec medzi šnúrami kotrmelcov, čo pri pretekoch podľa smerníc KCHVK sa neráta ako pestrá akrobacia, len ako nehodnotená akrobacia.

- je potrebné presne popísať jednotlivé akrobatické prvky a zaradiť ich medzi hodnotené, resp. nehodnotené

- nastolil otázku prečo sa v niektorom štádiu tréningu, niektoré holuby pri akrobacii spadnú na zem, resp. sa zabijú a či je možné ich nejako ovplyvniť   

 

Na tieto diskusné príspevky zareagoval MVDr. Jozef Koreň

- naše holuby vo výkone sú porovnateľné s holubami ostatných chovateľov v Európe

- treba sa len rozhodnúť či požiadame o členstvo v EFU.  Treba sa už posunúť ďalej.

- pretekanie s 20 holubami je veľmi náročné, pomerne nevhodné pre naše plemená a v tak veľkom kŕdli sú aj holuby, ktoré sa len „vezú“. Aj samotní Angličania mu priznali, že je to veľa holubov a je to zbytočne veľký počet holubov v kŕdli, pri znížení počtu holubov by možno výkon bol krajší. Je to veľmi náročný spôsob pretekania, ale je rozšírený po celom svete (Svetový pohár). Angličania sú však veľmi konzervatívni a pretekajú tak dlhé roky.

- súhlasil s Ing. Košťanom, že akrobatické holuby treba pozorovať a využiť pre prospech výkonu tieto zistenia

- taktiež zostavu pretekárskeho kŕdľa je potrebné pred pretekmi nemeniť, lebo nepredvedú optimálny výkon. 

 

Taktiež zareagoval aj MVDr. J. Tirpák, ktorý prezentoval platné smernice, upresnil čo je podľa nich hodnotená a nehodnotená akrobacia, čo sa rozumie pod pestrou akrobaciou Upozornil prítomných, aby si preštudovali  smernice na stránke klubu.  

10.

Návrh uznesenia prečítal predseda klubu MVDr. J. Tirpák, ktorí všetci prítomní schválili

11.

Na záver VČS predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poprial im všetko najlepšie do ďalšej sezóny, najmä veľa zdravia, šťastia a chovateľských úspechov. V závere tajomník klubu vyhotovil fotodokumentáciu.

 

                                                                                                                                                   Vyhotovil MVDr. J. TIRPÁK  

 

 
Výročná členská schôdza KCHVK za 2008.
 
 
Výročná členská schôdza sa uskutočnila dňa 5.4. 2009 vo výstavnom areále Košice - Barca, Pri pošte 2. Účasť členov bola  slabá. Veľa chovateľov sa ospravedlnilo pre iné súbežne uskutočnené akcia, zo zdravotných dôvodov a pracovných povinností.
 
 

Návrh uznesenia

 Z výročnej členskej schôdze KCHVK konanej dňa 5.4. 2009 v reštaurácii na Šváboch v Prešove  

 

 

 1. Výročná členská schôdza schvaľuje:

 

 

1. Správu o činnosti klubu za rok 2008   2. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami

 

3. Správu revíznej komisie   4. Zhodnotenie klubovej výstavy  v Demjate 2008 a NV výletkov Košice a NV v Nitre 5. Vyhodnotenie pretekov v roku 2008.

 

6.  Plán činnosti na rok 2009.  

 

 

 

    B.  Výročná členská schôdza ukladá:

 

 

1. Výboru zabezpečiť klubovú výstavu pri Prešovskej výstave 17. – 18.10. 2009 a na Krajskej výstave v Košiciach 24. - 25. 10. 2009    2. Usporiadať preteky v akrobatickom výkone Vk a Bk na celom území SR 4. Zabezpečiť vhodnú reprezentáciu VK na EV v Nitre 2009 5. Pokladníkovi vyplatiť polovicu nákladov za vystavené Východoslovenských kotrmeliakov na EV Nitra

 

6 Informovať o činnosti KCHVK prostredníctvom časopisu Chovateľ 

 

 

 1. Výročná členská schôdza berie na vedomie
1.  výsledky súťaže za rok 2008: V exteriére za dospelých Peter Samuelis
                                                   V akrobatickom výkone  Vk : 1. MVDr. Jozef TIRPÁK,
                                                                                                     2. Dávid Hejniš
                                                                                                     3. František Železník

 

                                                                                               Bk:  1. MVDr. Jozef Koreň

 

 

V Prešove dňa 5.4. 2009                                                      

 
Predseda KCHVK:

 

 

Plán na rok 2009

Klubové výstavy:

 

Prešov 17. – 18. 10. 2009

Košice Krajská výstava 24. - 25.10. 2009

 

Účasť na Európskej výstave Nitra 26. – 29. 11.2009

 

Preteky na území celej SR :

 

Východoslovenských kotrmeliakov  mladých chovateľov

Východoslovenských kotrmeliakov  chovateľov

 

Birminghamských kotrmeliakov

 

 

 

 

Ďalšie informácie pre členov.

 

1. Výsledok žiadosti na P RR SZCH  o finančný príspevok na činnosť KCHVK 

          Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí ÚOK pre chov holubov 29.2. 2009. Po prejednaní tútožiadosť zamietli s odôvodnením nedostatku finančných prostriedkov. 

 

2. Zápis do zoznamu európských plemien

 

          Žiadosť sme zaslali dňa 18.12. 2008 ing. Demetrovi spolu so štandardom, smernicami k pretekom, pôvodom plemena a popisom rozdielovod iných plemien. Taktiež boli zaslané aj fotografie . Ing. Demetr preložil túto žiadosť a potrebné podklady do nemčiny a tieto sú pripravené na odoslanie. Na zápis je však potrebné vystaviť aspoň 40 ks holubov na Európskej výstave u nás.  

 

3. Plemenné chovy. 

          Na roky 2009 - 2010 máme uznaný len jeden plemený chov na čierne VK, ktorého držiteľom je Jozef Karabáš. Keďže máme dostatok vyspelých chovateľov, je potrebné, aby  sa v roku 2010 uchádzali o uznanie plemenného chovu viacerí chovatelia. 

 

Na školení posudzovateľov pred Európskou  výstavou sme predviedli 6 ks VK a následne sme aj vystavili VK na EE v Nitre. Keďže sme splnili všetky potrebné podmienky,  Východoslovenský kotrmeliak bol zaradený do zoznamu plemien Európskeho zväzu chovateľov. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist